Popularyzujemy sprzedaż bezpośrednią
i podejmujemy działania na rzecz jej rozwoju!

Bliżej klienta!

Budujemy relacje!

Stanowisko PSSB w sprawie pakietu premiera Mateusza Morawieckiego 2016-12-07

Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej („PSSB”) do wybranych projektów aktów prawnych składających się na tzw. Konstytucję dla biznesu.

 

Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców;
Projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców;
Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców;
Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2010 oraz niektórych innych ustaw;
Projekt uchylenia ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad pomiaru kosztów regulacyjnych ponoszonych przez adresatów projektów ustaw.

            PSSB wyraża aprobatę dla działań, mających na celu zniesienie nadmiernych obciążeń w prowadzeniu działalności przez przedsiębiorców oraz nadania jednoznacznego brzmienia przepisom, które budzą wątpliwości interpretacyjne w orzecznictwie sądów i organów administracji publicznej. Niemniej jednak, zastrzeżenia PSSB wzbudza propozycja przyjęcia odrębnych aktów prawnych regulujących poszczególne kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie regulacje w tym zakresie wynikają w przeważającej części z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W ocenie PSSB wydzielenie poszczególnych kwestii z tej ustawy i przeniesienie ich do odrębnych aktów nie będzie sprzyjać pewności prawa i doprowadzi do zbytniego skomplikowania otoczenia prawnego, w którym funkcjonują przedsiębiorcy, zamiast spodziewanej poprawy tego otoczenia. Poniżej przedstawione zostały szczegółowe uwagi do wybranych projektów aktów prawnych.

Ad 1. Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców

PSSB podnosi, że zasady wyrażone w art. 8 – 18 oraz art. 26 – 27 Prawa przedsiębiorców stanowią w istocie konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawa. Większość z tych zasad jest wyrażona w przepisach konstytucji, natomiast niektóre z nich zostały wywiedzione przez Trybunał Konstytucyjny. Trudno jest ocenić, jaki cel przyświecał w tym zakresie twórcom projektu. Niemniej jednak w ocenie PSSB komentowane powtórzenie konstytucyjnych zasad w komentowanym projekcie ustawy może stanowić dodatkową wskazówkę interpretacyjną dla organów administracji i przyczynić się do poprawy efektywności stosowania prawa w relacjach z przedsiębiorcami.

PSSB pozytywnie ocenia regulację, która przewiduje, że śmierć przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną nie stanowi przyczyny zakończenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów działalność ta jest kontynuowana przez następców prawnych lub inne podmioty (art. 25 ust. 2).

Na aprobatę zasługują także przepisy Rozdziału 3 Prawa przedsiębiorców „Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej” w zakresie formy dokonywania czynności przez organy i przedsiębiorców, przewidujące znaczny stopień ich odformalizowania i uproszczenia.

            Zastrzeżenia PSSB budzi natomiast propozycja wprowadzenia tzw. „objaśnień prawnych”, o których mowa w art. 34 Prawa przedsiębiorców. W ocenie PSSB tego typu instrument nie przyczyni się do poprawy pewności prawa, a jedynie dodatkowo skomplikuje jego stosowanie. Wprowadzenie tego typu rozwiązania implikuje twierdzenie, że prawo nie jest dostatecznie jasne i przejrzyste i z góry przyjmuje się, że wymagać będzie wydania oficjalnych wyjaśnień. Tymczasem rolą ustawodawcy powinno być tworzenie prawa, którego interpretacja nie budzi wątpliwości po stronie podmiotów, do których jest kierowane.

            Zdaniem PSSB doprecyzowania wymagają uregulowania, dotyczące „analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa”, o których mowa w art. 46 Prawa przedsiębiorców dotyczącym planowania i prowadzenia kontroli. W ocenie PSSB przepisy Prawa przedsiębiorców w tym zakresie zostały zredagowane  zbyt ogólnie, co w konsekwencji uniemożliwia określenie sposobu ich stosowania i naraża przedsiębiorców na dowolność interpretacyjną ze strony różnych organów. Z przepisów tych nie wynika, na jakich zasadach będzie podejmowana decyzja o przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Dodatkowo Prawo przedsiębiorców przewiduje ogólnikowe stwierdzenie, że sposób przeprowadzania analizy będzie określony wyłącznie przez organ kontroli lub organ nadrzędny. Wątpliwości wzbudzają również przepisy wyłączające obowiązek stosowania kontroli ryzyka do kategorii przypadków określonych w art. 46 ust. 2 Prawa przedsiębiorców. Przede wszystkim  PSSB postuluje modyfikację wspomnianego przepisu poprzez zawężenie katalogu przypadków, do których przepisy o analizie ryzyka nie będą miały zastosowania.

Uzasadnione obawy budzą również pozostałe regulacje dotyczące przeprowadzania kontroli, w szczególności zaś szeroki zakres wyjątków od reguł dotyczących niepodejmowania i nieprowadzenia równocześnie więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy, ograniczeń co do czasu trwania kontroli oraz nieprzeprowadzania kontroli w przypadku, gdy miałaby ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą, przeprowadzoną przez ten sam organ. Ponadto PSSB krytycznie ocenia także rozwiązanie, przewidujące możliwość przeprowadzenia wobec przedsiębiorcy czynności kontrolnych w postaci pobierania próbek, dokonywania oględzin, lub pomiarów przed upływem siedmiodniowego terminu od doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jednocześnie zastrzeżenia wzbudza przewidywana w Prawie przedsiębiorców możliwość doręczenia zawiadomienia „zarządzającemu w imieniu kontrolowanego zakładem lub inną wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa lub kierownikowi wyodrębnionej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa” w razie nieobecności kontrolowanego, lub osoby przez niego upoważnionej. Zestawienie tych przepisów wskazuje, że w przypadku wejścia Prawa przedsiębiorców w życie, możliwe będzie dokonywanie określonych czynności kontrolnych zaraz po doręczeniu zawiadomienia, nawet w braku obecności przedsiębiorcy oraz osoby przez niego upoważnionej.

PSSB pozytywnie ocenia zagwarantowanie przedsiębiorcy możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie organu kontroli o kontynuowaniu czynności kontrolnych (art. 58 ust. 16). Niemniej jednak w opinii PSSB złożenie skargi powinno skutkować zawieszeniem postępowania kontrolnego do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia.

Wątpliwości PSSB wzbudza propozycja utworzenia instytucji Rzecznika Przedsiębiorców oraz Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. W ocenie PSSB, jeśli chodzi o instytucję Rzecznika Przedsiębiorców, istotne jest aby jego kompetencje nie wchodziły w zakres kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednocześnie, w związku z tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich niejednokrotnie zajmował stanowisko w sprawach dotyczących przedsiębiorców, należy rozważyć zasadność tworzenia nowego urzędu, właściwego tylko dla spraw przedsiębiorców. Analogiczna uwaga nasuwa się w odniesieniu do propozycji utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców w związku z funkcjonującą obecnie Radą Dialogu Społecznego.

Ad 2. Projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców

PSSB pozytywnie ocenia propozycję zmian w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, przewidujących zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub dziedziczenia w nim.

W odniesieniu do planowanych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zdaniem PSSB na aprobatę zasługują także regulacje umożliwiające korektę rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w przypadku braku zapłaty faktury w ciągu 120 dni.

PSSB pozytywnie ocenia także proponowaną zmianę w Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą w przypadku gdy w wyniku wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydana zostanie interpretacja indywidualna rozbieżna z uprzednio wydanymi interpretacjami indywidualnymi w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje z urzędu interpretację ogólną. W ocenie PSSB tego typu rozwiązanie powinno przyczynić się do wzmocnienia pewności prawa.

Jednocześnie największe obawy PSSB budziły projektowane zmiany w zakresie zasad rozliczania kosztów korzystania z samochodów wykorzystywanych do prowadzenia działalności. Z uwagi na fakt usunięcia tych zapisów z projektu, rozumiemy, że nie będą one przedmiotem dalszych prac i z tego względu PSSB nie przedstawia stanowiska w tym zakresie.

Ad 3. Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

W odniesieniu do Projektu ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców prosimy o zapoznanie się z uwagami w tym zakresie wyrażonymi w komentarzach do projektu nr 1 powyżej.

Ad 4. Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców

Zastrzeżenia PSSB budzi zmiana proponowana w zakresie ograniczania liczby przedmiotów działalności gospodarczej według PKD wpisywanych do rejestru CEIDG do nie więcej niż 10. Brak przepisów przejściowych w tym zakresie rodzi uzasadnione wątpliwości, czy ograniczenie to dotyczy jedynie przedsiębiorców dokonujących wpisu do rejestru CEIDG po wejściu w życie przepisów ustawy, czy także przedsiębiorców figurujących już obecnie w tym rejestrze. 

Ad 5. Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym

Analiza przepisów projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym prowadzi do wniosku, że w ustawie tej powielone zostały regulacje z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorców zagranicznych, określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przy czym uregulowania komentowanego projektu stanowią co do zasady powtórzenie ww. ustaw. W ocenie PSSB tego typu praktyka ustawodawcza nie przyczynia się do wzmocnienia pewności prawa z punktu widzenia przedsiębiorców i stanowić będzie nadmierne skomplikowanie otoczenia prawnego. PSSB zwraca uwagę, że w projekcie komentowanej ustawy brakuje jakiegokolwiek odniesienia do dalszego bytu prawnego ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zobacz też cz. II uwag 

Pozostałe wiadomości