„Mikroprzedsiębiorcy a tarcza antykryzysowa”

W ramach Akademii PSSB, inicjatywy edukacyjnej dla partnerów firm członkowskich Stowarzyszenia, odbyło się spotkanie z przedstawicielami kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy na temat tarczy antykryzysowej.  

Eksperci Akademii PSSB:

Serdecznie dziękujemy Ekspertom!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem!

https://youtube.com/watch?v=gX_D7Hgh8Fw%3Ffeature%3Doembed

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników spotkania.

Nasze odpowiedzi zostały przygotowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i w oparciu o obowiązujące przepisy, które nie zawsze umożliwiają udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Z uwagi na pojawiające się wciąż nowe interpretację, jak również brak wykształtowanej praktyki urzędów nie możemy zatem zagwarantować, iż przedstawiona przez nas interpretacja w każdym przypadku znajdzie odzwierciedlenia w praktyce organów państwowych.

Eksperci kancelarii prawnej Łaszczuk i Wspólnicy

Pytania zadane 7 kwietnia 2020 r.

  1. Czy prowadząc działalność zatrudniając pracowników obowiązuje mnie kryterium przychodowe?
    • Kryterium to nie obowiązuje płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 
  2. Mówi się, że można dostać decyzję negatywną, czy może ona być wydana na innej podstawie niż brak spełnianie tych warunków? Czy spełniając warunki powinno się zwolnienie otrzymać?
    • ZUS nie powinien odmówić zwolnienia ze składek, jeżeli przedsiębiorca spełni wymogi wskazane w ustawie. Jeżeli tak będzie, przepisy przewidują możliwość odwołania się od takiej decyzji.
  3. A co z osobami które założył działalność w marcu?
    • Jeżeli chodzi o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS i świadczenie postojowe to mogą z nich skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r.
  4. Co się dzieje w przypadku kiedy ktoś już zapłacił za miesiąc marzec. Czy można to odzyskać?
    • Treść przepisów nie jest w tym zakresie jasna. Co do zasady przepisy wskazują, iż chodzi o zwolnienie się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Taki zapis można interpretować w ten sposób, iż skoro składki za marzec są już opłacone, to nie można skorzystać ze zwolnienia za ten miesiąc. Przepis ten można interpretować również tak, iż nieopłacenie składek odnosi się do wszystkich trzech miesięcy i zapłata składek za marzec nie wpływa na możliwość zwolnienia się z obowiązku uiszczenia składek za ten miesiąc (a opłacone za marzec składki będą rozliczane w późniejszym okresie). To jakie stanowisko zostanie finalnie przyjęte, zależy w dużej mierze od praktyki poszczególnych oddziałów ZUS.
  5. Co w przypadku jeśli samozatrudniony pobiera również rentę z tytułu niezdolności do prac, ja to się ma odnośnie zwolnienia ze składek i postojowego.
    • Osoba taka może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli chodzi o świadczenie postojowe, to może się o nią ubiegać samozatrudniony, który nie ma innego tytułu do ubezpieczenia. Jak wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy nie stanowi obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia. Wskazujemy jednak, iż pojawiają się interpretacje ZUS, z których wynika, że z uwagi na to, że osoby takie otrzymują świadczenie z FUS w postaci renty, nie będą one uprawnione do świadczenia postojowego. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian przepisów i ich niejednoznaczność rekomendujemy śledzić pojawiające się interpretacje ZUS i ministerstwa pracy w tym zakresie. 
  6. W mojej firmie cześć osób zatrudniona jest na umowę o pracę a cześć na samozatrudnieniu. Osoby na samozatrudnieniu będą w lepszej sytuacji ponieważ będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie nie płacąc składki ZUS. To niesprawiedliwe. Czy ustawodawca rozróżnia takie sytuacje?
    • Ustawodawca z założenia zapewnił wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 doznali przestoju w prowadzeniu działalności, a co za tym idzie ich przychody są mniejsze. Analogicznie, zwolnienie z konieczności opłacania składek ZUS ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć koszty jej prowadzenia, przy założeniu, że przedsiębiorca w czasie epidemii ma mniejsze przychody. Sytuacja pracownika co do zasady nie powinna się zmienić w związku z wystąpieniem epidemii, gdyż pracodawca (o ile nie korzysta z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy lub postoju) jest zobowiązany wypłacać pracownikom pensję w normalnej wysokości. 
  7. A co po złożeniu wniosku? Czy ZUS jakoś odpowie? Złożyłam wniosek a termin płatności się zbliża.
    • Osoby, które złożyły wniosek nie muszą płacić składek za miesiące, które wskazały we wniosku. ZUS powinien ustosunkować się do wniosku w lipcu 2020.
  8. Podobno wysyłając wniosek elektronicznie trzeba załączyć wniosek podpisany za zgodność z oryginałem. Czy to prawda? Czy wystarczy profil zaufany.
    • Wystarczy profil zaufany.
  9. Rozumiem, że wniosek można złożyć dopiero po złożeniu DRA? Czyli w kwietniu możemy złożyć wniosek tylko za marzec?
    • Dokumenty rozliczeniowe, w tym DRA należy złożyć za okres marzec-maj 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
  10. Czy liczy się przychód z VAT czy bez?
    • Przychód liczy się bez VAT.
  11. Dzień dobry, założyłam działalność w styczniu 2020, z dniem rozpoczęcia działalności 02.02.2002. Czy klasyfikuję się do zwolnienia że składek ZUS?
    • Przepisy wskazują na obowiązek wykonywania działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. Nie jest przy tym istotne, kiedy taka działalność gospodarcza była formalnie założona, w tym, że miało to miejsce przed 1 lutego 2020 r.
  12. Osoby o trudnej sytuacji z końca roku nie mają szans na żadną pomoc?
    • Warunkiem przyznania omawianych świadczeń jest co do zasady spadek obrotów gospodraczych/przychodu w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Przedsiębiorcy wnioskując zatem o świadczenie postojowe bądź dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oświadczają pod rygorem odpowiedzialności karnej spadek obrotów bądź przychodu w określonej wysokości, spowodowany wystąpieniem w Polsce stanu epidemii. Jeżeli natomiast chodzi zwolnienie ze składek ZUS, aby skorzystać z tej możliwości przedsiębiorca nie musi wykazywać spadku przychodów/obrotu, ale o takie świadczenie nie mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadali nieuregulowane należności – w tym m.in. składki pobierane przez ZUS.
  13. Jeżeli założyłam działalność w grudniu, opłacałam zus od grudnia 2019,w grudniu miałam 0zł dochodu, w styczniu miałam 0zł dochodu, w lutym 0 i w marcu 0 – biznes jeszcze się nie rozkręcił, a już muszę go zwijać czy jest możliwość zwolnienia składek zus i czy powinnam jeszcze zapłacić w marcu zus żeby mieć 90 dni ciągłości w razie gdybym zachorowała w tym czasie ? jak to jest rozpatrywane?
    • Warunkiem ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS nie jest spadek obrotu/przychodów. O takie zwolnienie może ubiegać się również przedsiębiorca, u którego taki spadek nie wystąpił w związku z epidemią. Skorzystanie ze zwolnienia nie wpływa na możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.
  14. Na ten moment mam opłacony zus grudzień 1/2 , styczeń cały i luty cały nie wychodzi 90 dni.. co robić ?
    • Przepisy nie wskazują, że ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy opłacają składki przez co najmniej 90 dni. Analogicznie nie ma takiego wymogu w przypadku świadczenia postojowego. Warunkiem jest wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. 
  15. Czy jeżeli złożę wniosek o zwolnienie z ZUS w kwietniu to nie będę musiał płacić składek od kwietnia czy od marca?
    • Jak wniosek będzie złożony do 10 kwietnia to również za marzec.
  16. Czy marzec opłacić czy już składać wniosek od marca?
    • Można złożyć wniosek już za marzec i nie opłacać składek za ten miesiąc.
  17. Pani Aleksandro, czy świadczenie postojowe przysługuje mi również, jeśli w miesiącu, w którym odnotowałam spadek przychodu o 15%, korzystałam przez kilka dni z zasiłku chorobowego? Jednoosobowa działalność gospodarcza to mój jedyny tytuł do ubezpieczenia społecznego.
    • Korzystanie z zasiłku chorobowego nie powinno wpływać na możliwość skorzystania z tego świadczenia.
  18. Czy świadczenie postojowe należy się emerytowi prowadzącemu działalność, który podlega tylko składce zdrowotnej. Na infolinii ZUS pani nie była w stanie udzielić mi odpowiedzi na to pytanie.
    • O świadczenie postojowe może  ubiegać samozatrudniony, który nie ma innego tytułu do ubezpieczenia. Jak wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pobieranie emerytury nie stanowi obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia. Wskazujemy jednak, iż pojawiają się interpretacje ZUS, z których wynika, że z uwagi na to, że osoby takie otrzymują świadczenie z FUS w postaci emerytury, nie będą one uprawnione do świadczenia postojowego. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian przepisów i ich niejednoznaczność rekomendujemy śledzić pojawiające się interpretacje ZUS i ministerstwa pracy w tym zakresie. 
  19. Z czego można skorzystać jeśli posiada się dwie firmy jedna jednoosobowa ,A druga jako wspólnik spółki  jawnej zatrudniającej 8 osób. obecnie opłacam pełny ZUS plus dodatkową składkę zdrowotną. czy jeśli skorzystam ze zwolnienia z ZUS za pracowników czy mogę również uzyskać zwolnienie z ZUS za siebie i czy jeśli firma jednoosobowa miała spadek 15% to może skorzystać ze świadczenia postojowego
    • Osoba taka może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za siebie, jako prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Spółka jawna, jako odrębny płatnik składek może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za zatrudnianych pracowników. Jeżeli chodzi o świadczenie postojowe, to z uwagi na to, że bycie wspólnikiem spółki jawnej nie jest co do zasady uznawane za odrębny tytuł do ubezpieczenia społecznego (od prowadzonej działalności gospodarczej), osoba taka może ubiegać się o to świadczenie. Istotne jest jednak aby spełnić kryteria przychodu, które mogą być liczone zbiorczo z prowadzonej działalności gospodarczej i udziału w spółce. 
  20. Czy zamknięcie Klubu i niemożność prowadzenia zajęć z aktywności fizycznych oraz warsztatów (brak przychodu za karnety w klubie) kwalifikuje się do świadczenia postojowego?
    • Taka okoliczność może być w mojej ocenie uznana za przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej. Aby uzyskać świadczenie postojowe należy jednak spełnić ponadto kryterium zmniejszonego przychodu. 
  21. Czy świadczenie postojowe wypłacone jednorazowo ma pokryć postój za 1 miesiąc (jeśli kwoty miesięczne za część etatu są niższe miesięcznie to można skorzystać za 2-3 miesiące?
    • Świadczenie postojowe jest przeznaczone dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wykonujących umowę zlecenia (nie dotyczy osób wykonujących pracę w ramach stosunku pracy). Na chwilę obecną jest wypłacane jednorazowo, co do zasady w wysokości 2080 zł – z ustawy nie wynika, iż ma ono pokryć wynagrodzenie uzyskiwane za konkretny okres. Trwają prace legislacyjne nad wydłużeniem okresu wypłaty tego świadczenia. Rekomendujemy śledzenie komunikatów z rządu i na stronie ZUS.
  22. Złożenie wniosku o zwolnienie ze składek z ZUS przez 3 miesiące złożone początkiem kwietnia. Czy trzeba płacić składki za marzec 10 /15 kwietnia? czy niezbędna jest decyzja ZUS?
    • Nie ma obowiązku oczekiwania na decyzję ZUS. Można nie opłacać składek już po złożeniu wniosku.
  23. Mówiła Pani o przedłożeniu również dokumentów za kolejne miesiące za 04, 05, 06. Nie do końca rozumiem o co dokładnie chodzi, czy można to rozwinąć?
    • Chodzi o konieczność złożenia do ZUS dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Jest to istotne przede wszystkim dla płatników składek korzystających ze zwolnienia ze składek ZUS dla pracowników.
  24. Czy wnioski o postojowe i zwolnienie z ZUS może składać pełnomocnik na platformie ZUS PUE?
    • Zgodnie z ustawą o tzw. tarczy antykryzysowej, wniosek o zwolnienie z płacenia składek ZUS jak i o świadczenie postojowe musi zawierać podpis wnioskodawcy. Jest to o tyle istotne, że wnioski te zawierają oświadczenie, o tym, że przychód z działalności nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W konsekwencji w mojej ocenie wnioski te nie mogę być składane przez pełnomocnika. 
  25. Prowadzę działalność gospodarczą i mam 1 pracownika. Czy mogę również składać wniosek o świadczenie postojowe? Przychód nie przekroczył 15000 i jest ponad połowę mniejszy niż w miesiącu lutym.
    • Tak, świadczenie postojowe nie jest uzależnione od niezatrudniania pracowników. 
  26. Czy o świadczenie postojowe można wystąpić „z dołu” – już teraz, czy dopiero po zakończeniu stanu epidemii.
    • Można wnioskować o to świadczenie już teraz.
  27. Te wnioski do Starosty to przez Urząd Pracy?
    • Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe składane są do ZUS. Wnioski o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i pożyczkę na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej składane są do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Proszę w tym celu śledzić również stronę internetową praca.gov.pl.
  28. Czy do tego są już gotowe wnioski? jak można złożyć o taką pomoc?
    • Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe są dostępne na stronie ZUS. Wnioski o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i pożyczkę na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej powinny być udostępnione na stronie właściwego powiatowego urzędu pracy. Wniosek o pożyczkę jest już ponadto dostępny na stronie internetowej praca.gov.pl.
  29. Dofinansowanie kosztów – a co w przypadku jeżeli działalność została założona np. w czerwcu 2019?
    • Z tej formy wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi bowiem istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów.
  30. Witam, mam pytanie, czy sprawdzała Pani i na 100% jest pewna, że nabór wniosków o pożyczkę dla przedsiębiorców jeszcze nie ruszył?
    • Możliwość złożenia wnioski jest już dostępna na stronie praca.gov.pl.
  31. Czy przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może skorzystać z pożyczki?
    • Z tej formy wsparcia mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy zatrudniający pracowników.
  32. Czy pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy może być udzielona, gdy pracownicy są zatrudnieni na umowę zlecenie, czy jest wymóg, że musi być umowa o pracę?
    • Musi to być zatrudnienie w rozumieniu kodeksu pracy.
  33. Witam, Czy emeryt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i płacący tylko składkę zdrowotną może również złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS. Jeśli przychód w marcu nie przekroczył 15.680 zł., czy trzeba dodatkowo wykazać że przychód jest niższy o 15 % od poprzedniego miesiąca ? Dziękuję i pozdrawiam.
    • Ze zwolnienia ze składek ZUS może również skorzystać osoba pobierająca emeryturę i prowadząca działalność gospodarczą. W odniesieniu do tej formy wsparcia nie ma konieczności wykazan
  34. Samozatrudniony czyli bez żadnego pracownika? czy może być jeden pracownik?
    • Jeżeli chodzi o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, to z tej formy wsparcia mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy niezatrudniający ani jednego pracownika i spadku przychodu. Istotne jest jedynie, aby nie przekroczył on kwoty 15 681 zł.. 
  35. Czy dla osoby, prowadzącej działalność gosp. i nie zatrudniającej żadnych pracowników, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy tez są możliwe?
    • Z tej formy wsparcia mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy zatrudniający pracowników
  36. Witam. Czy osoba która założyła działalność od 1 marca ma jakiekolwiek szanse na umorzenia, zwłaszcza ze jest to działalność gospodarcza założona przez osobę na emeryturze, która płaci tylko tzw. zdrowotne. Dziękuję
    • Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują wsparcia finansowego dla takiego przedsiębiorcy. 
  37. Zakończyłam urlop macierzyński, teraz jestem na urlopie wypoczynkowym i od 1 maja przechodzę na urlop wychowawczy. Niestety mimo iż mam 3 dzieci w tym 1 roczne i 7 latka, nie dostałam zgody od swojej dyrektorka na przerwanie urlopu, więc nie dostałam zasiłku na dziecko do lat 8. Do tego na początku marca założyłam 1 os działalność gospodarczą.nie rozumiem dlaczego mam płacić składkę ZUS, jeśli nie będę miała żadnych dochodów….
    • Skoro korzystała Pani z urlopu wypoczynkowego i pracodawca wypłacał Pani za ten czas wynagrodzenie nie było podstaw, aby otrzymała Pani również dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest  świadczeniem pieniężnym wypłacanym zamiast wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik nie może świadczyć pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki dziecku do 8 roku życia. Pracownik nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego, jeśli w okresie osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem zachowuje prawo do wynagrodzenia (a tak było w Pani przypadku). Dodatkowo konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie przerywa trwania urlopu wypoczynkowego, jak to ma miejsce np. w przypadku czasowej niezdolności pracownika do pracy. Jeżeli natomiast chodzi o zwolnienie ze składek ZUS to w warunkiem ze skorzystania z tej formy wsparcia jest wykonywanie pozarolniczej działalność gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.
  38. Czy mogę skorzystać równocześnie z kredytu dla mikroprzedsiębiorcy, zwolnienia z ZUS-u oraz dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników? (Prowadzę działalność gosp. i zatrudniam 1 pracownika oraz dodatkowo jestem w S.C., gdzie zatrudniamy 2 pracowników).
    • Możliwe jest skorzystanie z wielu form wsparcia jednocześnie. W odniesieniu do niektórych ze wskazanych świadczeń, przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 
  39. Jakie warunki muszę spełniać, aby dostać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?
    • W odniesieniu do świadczeń wypłacanych przy zastosowaniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, co do zasady konieczne jest prowadzenie działalności przez co najmniej 2 miesiące oraz spadek obrotów o co najmniej 15%.
  40. Dzień dobry. Proszę o wypunktowanie o jaką pomoc może ubiegać się prowadzący działalność gospodarczą (samozatrudniony opłacający dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne i prowadzący działalność gospodarczą opłacający dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne i zatrudniający pracownika.
    • Taka osoba, co do zasady może się ubiegać o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez 3 miesiące, świadczenie postojowe i pożyczkę na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Każdorazowo należy jednak zweryfikować, czy spełnione są również kryteria osiągania przychodu nieprzekraczającego kwoty ok. 15 681 r. oraz określonego spadku przychodów w wyniku wystąpienia COVID-19. W odniesieniu do świadczenia postojowego wymogiem jest również brak innego tytułu do ubezpieczenia społecznego. 
  41. Czy świadczenie postojowe z ZUS należy się osobie, która zatrudnia na umowę zlecenie studenta (zwolniony z ZUS i PIT). Czy taka osoba uznawana jest za osobę samozatrudnioną, czy za mikroprzedsiębiorca?
    • Świadczenie postojowe nie jest uzależnione od niezatrudniania pracowników. 
  42. Pytanie odnośnie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez samozatrudnionego: jeśli spadek sprzedaży ma wystąpić ze względu na pandemię, czy można porównywać miesiące styczeń i luty 2019 vs styczeń i luty 2020, czy można porównywać miesiące dopiero od marca?
    • Przepisy ustawy wprowadzającej tarczę antykryzysową mówią o stosunku łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. 
  43. Jeśli skończyła się cudzoziemcowi wiza w czasie trwania stanu epidemii i zamknięcia granic i nie może on wyjechać – rozumiem, że nie będzie go dotyczyć deportacja.
    • Dokładnie tak. Tarcza Kryzysowa stanowi, że jeżeli wiza wygasła lub wygaśnie w stanie zagrożenia epidemiologicznego/stanu epidemii (czyli po dniu 14 marca 2020 r.) cudzoziemiec może legalnie przebywać (i pracować) przez okres do 30 dni od daty odwołania tego stanu, które będzie obowiązywać jako ostatni.
      Przedłużenie jest automatyczne – nie potrzeba ubiegać się o przedłużenie, pieczątki w paszporcie.
  44. Czy prowadzący działalność gospodarczą (otrzymane wsparcie na otwarcie działalności w odpowiedzi na konkurs Programu LIDER) zobligowany umową do prowadzenia działalności i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, pomimo posiadania innego tytułu do ubezpieczeń, może  zawiesić opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne?
    • Nie znam szczegółów tego programu. Jeżeli chodzi o wymogi wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej to posiadanie innego tytułu do ubezpieczenia nie stanowi przeszkody do wnioskowania o zwolnienie ze składek ZUS. Dodatkowo wskazuję, iż nie jest tak, że składki w tym okresie nie są opłacane w ogóle. Są one pokrywane z budżetu państwa, a w konsekwencji zwolnienie nie ma wpływu np. na wysokość świadczeń emerytalnych.
  45. Czy prowadzący działalność gospodarczą (jedyne źródło dochodu, opłacający ZUS od 25 lat, nigdy nie opłacający KRUS-u) posiadający 3,5 h ziemi przeliczeniowej może ubiegać się o pomoc?
    • Jeżeli źródłem dochodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza, taka osoba może ubiegać się np. zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, świadczenie postojowe czy dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 
  46. Jeśli zatrudnimy na umowę o pracę osoby do 22 roku życia, to jakie koszty poza wynagrodzeniem netto są związane z zawarciem umowy?
    • Co do zasady będą to kosztu związane z pokrywaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  47. Jeśli jutro składam wniosek o zwolnienie z ZUS , czy mam mimo wszystko zapłacić ZUS 10-tego kwietnia a ZUS mi później przeksięguje?
    • Jeżeli zostanie złożony wniosek, nie ma obowiązku opłacenia składek za marzec.
  48. Czy jeżeli w lutym firma była zawieszona, to czy za marzec możemy wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS?
    •  Zawieszenie działalności w lutym nie powinno mieć wpływu na możliwość zwolnienia od składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona  przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 15 681 zł. 
  49. Czy prowadząc działalność zatrudniając pracowników obowiązuje mnie kryterium przychodowe?
    • W odniesieniu do zwolnienia ze składek ZUS płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, nie stosuje się kryterium przychodu.
  50. Czy mogę teraz złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS tylko za marzec a potem w czerwcu jeszcze jeden tylko za maj?
    • Istnieje taka możliwość.
  51. Czy mając nadpłatę na koncie, nadwyżka przejdzie na czerwiec, czy przepadnie, bo będzie zakwalifikowana na marzec i ta będzie umorzona?
    • W mojej ocenie taka nadwyżka będzie rozliczona w czerwcu. 
  52. Czy przedsiębiorca korzystający z ulgi na start i małego ZUS plus może korzystać ze zwolnienia składek ZUS?
    • Tak
  53. A co jeżeli były zaległości w grudniu 2019 w składkach, było to związane z trudna sytuacją.Czy dla takich osób nie ma rozwiązań?
    • ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w tarczy antykryzysowej będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli zatem zaległości dotyczą krótszego okresu, nie ma przeciwwskazań, aby wnioskować o zwolnienie. 
  54. Czy niedopłata na koncie w wysokości 10 groszy na dzień 31.12.2019  może wpłynąć na odmowę decyzji odnośnie umorzenia składek ZUS?
    • ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w tarczy antykryzysowej będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zatem zaległości w takiej wysokości nie powinny mieć wpływu na możliwość skorzystania z tego zwolnienia.
  55. Czy jeżeli na koniec 2019 widniała zaległość w ZUS to jest możliwość złożenia wniosku o umorzenie bieżących płatności czy to dyskwalifikuje ze skorzystania z przepisów tarczy?
    • ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w tarczy antykryzysowej będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zatem zaległości w takiej wysokości nie powinny mieć wpływu na możliwość skorzystania z tego zwolnienia.
  56. Co robić jeśli w jednym z miesięcy np w maju okaże się że przekroczyłam kwotę 16000 przychodu a mam złożone zwolnienie z ZUS?
    • Oświadczenie o przychodzie odnosi się jedynie do pierwszego miesiąca, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.
  57. Działalność gospodarcza 2 pracowników dochód przychód przekracza kwotę 15 tys czy taki pracodawca jest obligowany kryterium przychodowym, czy tez dotyczy ono tylko osób niezatrudniających pracowników ?
    • W odniesieniu do zwolnienia ze składek ZUS płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, nie stosuje się kryterium przychodu.
  58. Czy osoby zatrudnione na umowie cywilno-prawnej mogą wnioskować o dopłaty jeśli oprócz umowy-zlecenie mają też umowę o pracę w innym miejscu i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie.
    • O świadczenie postojowe mogą się ubiegać tylko osoby wykonujące umowę cywilnoprawną, nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia społecznego.

Pytania zadane 8 kwietnia 2020 r.

  1. Jeżeli założyłam działalność w czerwcu 2019 r.? Czy zwolnienie mnie dotyczy?
    • Przepis dotyczący zwolnienia ze składek przewiduje, że działalność powinna być prowadzona przed 1 lutego 2020. Więc odpowiedź na Pani pytanie brzmi TAK.
  2. Czy gdy pracuję na etacie i płacę zdrowotne tylko  bo pracuję dodatkowo, czy mi coś przysługuje?
    • Osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę i prowadzą działalność gospodarczą mogą również skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS.
  3. Co jest jak na działalności opłacam krus?
    • Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia
      1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał
      2020 r.
  4. Dzień dobry, czy ze zwolnienia z ZUS ( w tym momencie chodzi o składkę zdrowotną) może skorzystać też osoba, która poza działalnością gospodarczą otrzymuje emeryturę?
    • W mojej ocenie jest taka możliwość.
  5. A co jeśli w kolejnych miesiącach kwota będzie wyższa niż 300% ?
    • Przepis nie odwołuje się do przychodu w kolejnych miesiącach. Warunkiem formalnym jest osiągnięcie niższego przychodu (niż wskazana kwota) w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek
  6. Czy te 3 miesiące to może być okres kwiecień-czerwiec albo maj- lipiec? tzn. mam na myśli sytuację, gdy przychody w marcu jeszcze nie spadły, ale wiem na pewno, że spadną w kolejnych miesiącach.
    • Zwolnienia ze składek zus na ten moment są przewidziane na okres 1.03.2020-31.05.2020. Nie wykluczam jednak, że kolejne wersje tarczy (jedna jest teraz w Sejmie, a kolejna powinna być podana do wiadomości publicznej po Świętach) wprowadzą możliwość zwolnienia w kolejnych okresach. na ten moment jednak jest tylko okres wskazany powyżej.
  7. W lutym miałam zawieszona działalność jednoosobowa, w kwietniu również zawiesiłam ze względu na sytuację, więc zapłaciłam tylko marzec, jestem zatrudniona na etacie, czy również mogę złożyć wniosek? I czy kwalifikuje się na to aby nie płacić, dziękuję za odpowiedź. Przepraszam  za marzec nie płaciłam ?i właśnie o tą składkę mi chodzi czy mogę złożyć wniosek
    • Przepis dopuszcza możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe przez samozatrudnionego, który zawiesił działalność po 31 stycznia 2020. Ważne jest jednak, aby było spełnione kryterium przychodu poniżej 300 % przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego (w kwietniu sprawdzamy zatem marzec). W odpowiedzi na poprzednie Pani pytanie podałem warunki skorzystania z postojowego, gdy działalność jest zawieszona. rozumiem, że w lutym działalność była prowadzona, a zawieszenie nastąpiło od kwietnia. Takie założenie przyjąłem. Dodam też, że Pani sytuacja nieco „wymyka się” spod regulacji ustawowych. Przepisy nie przewidują bowiem wprost wielokrotnego zawieszania działalności, ale przyjmuje się, że jest to możliwe. Również w nowych przepisach odniesienie jest do zawieszenia po dniu 31 stycznia, co dotyczy działalności rozpoczętej przed 1 lutego 2020, a takie rozpoczęcie de facto było (pierwsze zawieszenie nie powinno w mojej ocenie wpływać na fakt, kiedy działalność była rozpoczęta). Dlatego ja uważam, że może Pani ubiegać się o świadczenie. nie mogę jednak dać gwarancji, że podejście „urzędowe” będzie dokładnie takie jak zaprezentowałem. Proszę pamiętać, że urzędnicy dopiero uczą się stosowania tych przepisów i mogą być problemy interpretacyjne.
  8. Korzystając ze zwolnienia z ZUS ile stracę na podatku?
    • To zależy od podstawy wymiaru składek (kwoty składek, którą Pani płaci) oraz stawki podatku mającej zastosowanie. Przy stawce liniowej i składkach od najniższej podstawy po przeliczeniu „w pamięci” powiedziałbym, że podatku może być więcej o blisko 200 zł. Jest to jednak tylko pobieżna i hipotetyczna kalkulacja, dlatego proszę koniecznie sprawdzić Pani indywidualny przypadek (najlepiej z biurem księgowym, jeśli jest Pani stale obsługiwana przez takie biuro)
  9. A co w momencie jeśli działalność była rozpoczęta we wrześniu 2019?  chodzi o dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności.
    •  Na ten moment przepis przewiduje porównanie z analogicznymi miesiącami poprzedniego roku. w tej sytuacji takie porównanie w Pani przypadku nie jest możliwe. Proszę jednak śledzić prace legislacyjne, bo warunki mogę się jeszcze zmienić.
  10. Czy przysługuje mi pomoc, przy samozatrudnieniu, w postaci zwolnienia z opłat za wynajem lokalu?
    • Specjalna konstrukcja wygaszenia umów najmu dotyczy lokali handlowych o powierzchni powyżej 2000 m(2). Jeśli Pani lokal znajduje się w takim obiekcie, to szczegóły tego rozwiązania znajdują się w art 15ze „tarczy”
  11. Jeśli płace składkę ZUS ale tylko zdrowotną, czy tez mogę skorzystać z ulgi? dziękuje
    • Jeżeli chodzi o zwolnienie ze składek ZUS to w mojej ocenie można nadal z niego skorzystać.
  12. Do kiedy powinnam złożyć wniosek do ZUS o jednorazowe wsparcie  w kwocie 2000 jeżeli dotyczy m-ca kwietna.
    • Jeżeli chodzi o świadczenie postojowe to wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Ważne, żeby zrobić to do 30 dni po ustaniu stanu epidemii.
  13. A jak sytuacja wygląda w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w KRUS?
    • Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia
      1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał
      2020 r
  14. Proszę o informację dotyczącą umorzenia ZUS dla spółki cywilnej zatrudniającej do 9 osób, czy te osoby prowadzący działalność mogą skorzystać z umorzenia ZUS jeśli ich przychód przekroczył 16000 zł
    • Zakładając że spółka cywilna była zgłoszona jako płatnik przed dniem 1.02.2020 r. a na 29.02.2020 r. miała zgłoszonego ubezpieczonego pracownika, to będzie mogła w mojej ocenie skorzystać z tego zwolnienia – jeżeli chodzi o składki ZUS na pracownika.
  15. Czy korzystanie z emerytury nie wyklucza mnie ze świadczenia postojowego z tyt.znacznego spadku dochodów w prowadzonej  przeze mnie działalności?
    • O świadczenie postojowe może się o nią ubiegać samozatrudniony, który nie ma innego tytułu do ubezpieczenia. Jak wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pobieranie emerytury nie stanowi obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia. Wskazujemy jednak, iż pojawiają się interpretacje ZUS, z których wynika, że z uwagi na to, że osoby takie otrzymują świadczenie z FUS w postaci emerytury, nie będą one uprawnione do świadczenia postojowego. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian przepisów i ich niejednoznaczność rekomendujemy śledzić pojawiające się interpretacje ZUS i ministerstwa pracy w tym zakresie. 
  16. Czy w załączniku do wniosku RDZ powinnam zaznaczyć że otrzymałam pomoc jeżeli będę wypełniać wniosek o postojowe?
    • Samo złożenie wniosku o świadczenie postojowe nie oznacza, że powinna Pani wskazać we wnioski RDZ, że otrzymała Pani to świadczenie.
  17. Czy świadczenie postojowe jest brane pod uwagę jako pokrycie kosztów działalności przy udzieleniu świadczenia na pokrycie kosztów działalności z urzędu pracy?
    • Korzystanie z obu tych form pomocy nie wyklucza się. Nie mniej jednak wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o tym, że przedsiębiorca nie otrzymał dofinansowania na ten sam cel z innych środków publicznych.

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuję” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.