Stanowisko PSSB w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Stanowisko PSSB w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

22.06.2017

PSSB nie popiera planów wprowadzenia ograniczeń handlu w niedzielę. Według stowarzyszenia w tej sprawie powinno dojść do kompromisu uwzględniającego interesy wszystkich zainteresowanych stron.

PSSB przesłało do Ministerstwa swoje uwagi do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pani Elżbieta Rafalska
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Szanowna Pani Minister!

W związku z posiedzeniem Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, które odbyło się 7 czerwca bieżącego roku („Posiedzenie”), w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę („Projekt”), Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej („PSSB”) pragnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie Projektu oraz zaproponowanych na Posiedzeniu rozwiązań.

Na wstępie PSSB zaznacza, iż nie popiera jakichkolwiek rozwiązań, które zmierzałyby do wprowadzenia ograniczenia handlu w niedzielę. Tak daleka ingerencja w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, w ocenie PSSB, będzie miała negatywny wpływ m.in. na polski rynek pracy, tj. spowoduje utratę pracy bądź spadek zarobków części osób pracujących w handlu, których w Polsce jest wyjątkowo dużo. Jak wynika z danych Eurostat, przywołanych również w stanowisku rządowym, w 2015 roku w handlu w Polsce pracowało ok. 2,3 mln osób, a sam udział handlu w polskim PKB w 2015 roku wynosił aż 15,7%. A zatem Projekt, który w swoich założeniach ma na celu poprawienie sytuacji pracowników, może w rezultacie przynieść skutki wręcz odwrotne.

PSSB stoi na stanowisku, iż najlepszym środkiem ochrony pracowników przed pracą w niedzielę byłaby odpowiednia modyfikacja kodeksu pracy zakazująca pracy danego pracownika w więcej niż jedną na cztery następujące po sobie niedzielę. Jest to rozwiązanie kompromisowe, proponowane również przez uczestników Posiedzenia, które ograniczyłoby negatywne skutki zakazu handlu w niedzielę, przy jednoczesnej realizacji celu, jakim jest ochrona pracowników. Ponadto, w ten sposób ochrona ta objęłaby również te osoby, które co prawda nie pracują w sektorze handlowym, ale również wykonują pracę w niedzielę np. pracowników firm transportowych, pracowników ochrony, służb sprzątających czy magazynów. Projekt bowiem nie obejmuje swoim zasięgiem tych pracowników, którzy bez wątpienia na taką ochronę zasługują i tym samym sytuacja prawna osób zatrudnionych w sektorach, które wymagają pracy w niedzielę, byłaby niezasadnie zróżnicowana. Oczywiście należałoby ustalić pewien zakres wyjątków od ww. zasady, które powinny utrzymać w określonych przypadkach obecnie obowiązującą regulację (tj. nakazującą korzystanie z jednej wolnej niedzieli na cztery tygodnie).

Niemniej jednak, jeśli ograniczenie handlu w niedzielę ma zostać wprowadzone na podstawie specustawy i ma objąć szeroką grupę osób, tj. nie tylko pracowników, ale również i osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, PSSB wyraża swoje poparcie dla propozycji pana posła Abramowicza ws. częściowego ograniczenia handlu w każdą niedzielę po godzinie trzynastej, z zastrzeżeniem konieczności rozsądnego i precyzyjnego uregulowania wyjątków. W ocenie PSSB jest to rozwiązanie wystarczająco kompromisowe godzące w największym możliwym zakresie interesy społeczne i założenia autorów Projektu, interesy ekonomiczne przedstawicieli biznesu oraz interesy pracowników.

W zakresie wyjątków, które nie powinny zostać objęte zakresem zastosowania ewentualnej ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, PSSB zauważa konieczność odniesienia się do dwóch przypadków: (i) handlu internetowego oraz (ii) sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.

Ad (i). W odniesieniu do handlu internetowego PSSB w całości popiera stanowisko zaprezentowane przez Polski Rząd co do potrzeby całkowitego wyłączenia sprzedaży on-line z zakresu zastosowania ograniczeń handlu w niedzielę. Jak trafnie zostało wskazane w stanowisku rządowym, handel internetowy jest w przeważającej części zautomatyzowany i tym samym podmioty działające on-line często nie mają pełnej kontroli nad procesem sprzedaży. Ponadto, w związku ze zautomatyzowaniem procesów sprzedaży on-line odpada również potrzeba ochrony pracowników, którzy nie muszą wykonywać pracy w niedzielę. Objęcie sprzedaży internetowej ww. ograniczeniami budzi wątpliwości również z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej oraz łączyłoby się z koniecznością notyfikacji Projektu zgodnie z wymogami dyrektywy 2015/1535 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informatycznego. PSSB zwraca również uwagę, iż Projekt w obecnym brzmieniu w zakresie zakazu handlu internetowego w niedzielę nie jest wystarczająco precyzyjny, tj. nie wynika z niego jasno, czy autorzy Projektu chcą objąć zakazem jedynie możliwość złożenia zamówienia on-line w niedzielę, czy również i możliwość jego realizacji.

Ad (ii). W odniesieniu do sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, PSSB stoi na stanowisku, iż tego rodzaju sprzedaż powinna zostać wyłączona z zakresu zastosowania planowanych ograniczeń, podobnie jak handel internetowy. Przede wszystkim, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, zwana również sprzedażą bezpośrednią, jest wykonywana w przeważającej części przez niezależnych konsultantów prowadzących własną działalność gospodarczą. Tacy niezależni konsultanci, będący indywidualnymi przedsiębiorcami, sami decydują o swoich godzinach i dniach pracy i nie są w żaden sposób związani poleceniami ze strony firmy, której produkty sprzedają w ramach własnej działalności. W ocenie PSSB, niezależni przedsiębiorcy powinni mieć pełną swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, w odniesieniu do sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa Projekt w obecnym brzmieniu nie jest wystarczająco jasny oraz precyzyjny. W art. 3 punkcie 8 Projekt odnosi się bowiem do handlu obwoźnego i obnośnego, które to pojęcia nie zostały zdefiniowane oraz nie funkcjonują w polskim porządku prawnym. PSSB może się tylko domyślać, iż autorzy projektu mogli mieć na myśli sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, Projekt w tym zakresie narusza zasady prawidłowej legislacji i budzi wątpliwości interpretacyjne.

Z poważaniem

Mirosław Luboń
Dyrektor Generalny Stowarzyszenia

Należymy do