Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej do projektu z 18 października 2017 r. – Ustawa o zmianie ustawy o Systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

08.11.2017

Stowarzyszenie podkreśla, iż negatywnie ocenia Projekt ustawy, w szczególności art. 1 ust. 2 lit. a), który nadaje nowe brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zniesieniu limitu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pociągnie za sobą wzrost kosztów pracy, co będzie w konsekwencji miało wpływ na rynek pracy. W przypadku pracowników zarabiających miesięcznie ponad 2,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zmniejszeniu ulegną bowiem nie tylko wynagrodzenia wypłacane tym pracownikom, ale i wzrosną obciążenia dla pracodawców. W efekcie sytuacja ta doprowadzi do zmniejszenia zysków przedsiębiorców lub pogłębienia strat.

Zwiększone koszty pracy będą wpływać na obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki, co ma wyraz w ocenie skutków regulacji. W dziesięcioletniej perspektywie duże przedsiębiorstwa stracą ponad 11 miliardów złotych, natomiast strata po stronie rodzin, obywateli i gospodarstw domowych wyniesie prawie 13 miliardów złotych.

Kolejnym skutkiem uwolnienia limitu rocznej podstawy wymiaru składek będzie, w perspektywie długofalowej, zwiększenie obciążenia przyszłych pokoleń, które będą zmuszone zapewnić środki na wypłatę wyższych emerytur. Co więcej, polaryzacja wysokości świadczeń emerytalnych doprowadzi do pogłębienia różnic społecznych (rozwarstwienia) między przyszłymi emerytami.

Rozumiemy, że działania nakierunkowane na urzeczywistnianie zasad solidarności wewnątrz wspólnoty miały charakter przeważający przy kształtowaniu projektu. Jednakże nie sposób się zgodzić ze stwierdzeniami zawartymi w uzasadnieniu do Projektu, że osoby o wyższych zarobkach mają zdecydowanie niższy wkład w życie wspólnoty. Patrząc całościowo na system ubezpieczeń społecznych oraz system podatkowy, nie sposób nie wskazać niższej kwoty wolnej od podatku dla dochodu rocznego powyżej 85 528 zł lub jej brak dla dochodu rocznego powyżej 127 001 zł, a także drugiego progu podatkowego w wysokości 32 % dla osób, które miały dochód roczny powyżej 85 528 zł w 2017 r. Powoduje to, iż faktycznie osoby zarabiające rocznie ponad 85 528 zł dokładają się proporcjonalnie w większym stopniu do „wspólnoty”. Kolejne obciążenia mogą prowadzić do prób obejścia prawa lub zwiększenia szarej strefy.

Należymy do