Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej do projektu z dnia 12 maja 2017 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

25.05.2017

PSSB wyraża ogólną aprobatę dla działań, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez eliminację szarej strefy oraz zwiększenie ściągalności podatku VAT należnego. Umożliwienie podatnikom korzystania z mechanizmu split payment przy jednoczesnym rozbudowanym systemie zachęt podatkowych przewidzianych w Projekcie może znacznie przyczynić się do wzrostu dochodów budżetu Państwa oraz zapewnić stabilność wpływów z tytułu podatku VAT. Niemniej jednak, z uwagi na to, iż system split payment zgodnie z Projektem ma mieć charakter fakultatywny, nie sposób na ten moment przewidzieć dokładnie skutków jego wprowadzenia.

Szczegółowe postanowienia Projektu budzą jednak pewne wątpliwości PSSB.

W pierwszej kolejności negatywnie należy ocenić pozostawienie decyzji w zakresie zastosowania systemu split payment tylko i wyłącznie w gestii nabywcy danego towaru bądź usługi. Dostawca natomiast, w myśl Projektu, jest zobowiązany dostosować się do decyzji nabywcy i, co więcej, jego zgoda na zastosowanie mechanizmu split payment nie jest wymagana. Takie rozwiązanie jest w ocenie PSSB niewłaściwe, gdyż mechanizm split payment wpływa w największym stopniu właśnie na sytuację finansową dostawcy. Powszechne stosowanie systemu split payment przez nabywców naraża dostawców na utratę płynności finansowej oraz może wiązać się z potrzebą kredytowania ich bieżącej działalności, w sytuacji, w której środki, którymi normalnie przedsiębiorca mógłby rozporządzać, będą zamrożone na rachunku VAT. Ponadto, uzależnienie zastosowania mechanizmu split payment tylko od decyzji nabywcy sprawia, że mechanizm ten nie jest w pełni fakultatywny. A zatem, w ocenie PSBB Projekt powinien przewidywać potrzebę uzyskania zgody obu stron danej transakcji dla zastosowania mechanizmu split payment.

Wątpliwości PSSB wzbudza również art. 108b ust. 1 Projektu przewidujący aż 90-cio dniowy termin dla właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rozpatrzenie wniosku podatnika w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na cele inne niż związane z zapłatą tego podatku. Termin ten jest stanowczo za długi i w ocenie PSSB powinien zostać znacznie skrócony np. do 25 dni. Zamrożenie środków stanowiących, jak wielokrotnie powtórzone to zostało w uzasadnieniu do Projektu, własność podatnika na okres do 3 miesięcy, stwarza poważne zagrożenie dla płynności finansowej podatników oraz nadmiernie ogranicza prawa podatnika w zakresie dysponowania środkami finansowymi stanowiącymi jego własność.

W ocenie PSSB bardzo istotną kwestią przy wprowadzeniu mechanizmu split payment jest ułatwienie podatnikom korzystającym z tego mechanizmu jak najszybszego zwrotu podatku VAT, w razie nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Sprawny zwrot pozwoli zminimalizować problemy przedsiębiorców związane z ich płynnością finansową oraz ograniczy potrzebę kredytowania bieżącej działalności.

Dlatego PSSB postuluje rozważenie możliwości skrócenia przewidzianego w Projekcie 25-dniowego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego, np. do 20 dni.

Należymy do