Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej do projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

10.09.2018

Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej („PSSB”) do Projektu z dnia 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanego dalej „Projektem”.

Na wstępie PSSB wyraża swoją aprobatę dla zaproponowanych w Projekcie zmian w zakresie (i) przepisów wprowadzających preferencyjną 5% stawkę podatkową dla dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnych – Innovation Box, (ii) przepisów regulujących kompleksowo kwestię opodatkowania dochodu uzyskiwanego w związku z obrotem walutą wirtualną, jak również (iii) nowych korzystnych dla podatników zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz zwolnienia z opodatkowania w ww. zakresie, czy (iv) przepisów usuwających obecne wątpliwości związane z podatkowym rozliczeniem wkładów niepieniężnych w postaci wierzytelności przysługujących wspólnikowi wnoszącemu wkład przeciwko spółce (tzw. konwersja wierzytelności na kapitał).

Niemniej jednak, PSSB pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie w stosunku do zaproponowanych w Projekcie przepisów wprowadzających nowy podatek od niezrealizowanych zysków, zwany dalej „podatkiem od wyjścia” lub „exit tax”.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego do końca 2019 r. regulacji w zakresie exit tax to obowiązek wynikający z europejskiej Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego („Dyrektywa”). Dyrektywa określa minimalne wymagania w zakresie podatku od wyjścia i tym samym zostawia Państwom Członkowskim pewną swobodę w jego kształtowaniu. Niemniej jednak nie jest to swoboda niczym nieograniczona. Państwa Członkowskie przy implementacji Dyrektywy muszą przestrzegać ogólnych zasad, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej, takich jak swoboda przepływu osób, swoboda przepływu kapitału, swoboda przepływu towarów oraz usług w ramach rynku wewnętrznego.

W ocenie PSSB podatek od wyjścia w kształcie zaproponowanym w Projekcie, tj. znacznie wykraczającym poza ramy Dyrektywy, narusza ww. podstawowe zasady rynku wewnętrznego. W szczególności w sprzeczności ze swobodami europejskimi stoi przewidziane w Projekcie objęcie podatkiem od wyjścia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale posiadających akcje lub udziały w polskich spółkach lub funduszach inwestycyjnych i zmieniających rezydencję podatkową z powodów osobistych. Dyrektywa przewiduje bowiem wyłącznie obowiązek wprowadzenia podatku od wyjścia w stosunku do przedsiębiorców. Zatem podatek ten nie powinien dotykać osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wątpliwości budzi również nieprecyzyjność zaprezentowanych w Projekcie przepisów dotyczących podatku od wyjścia razem z zaplanowanym szybkim wejściem w życie nowelizacji. Projekt został zaprezentowany dopiero 24 sierpnia 2018 r. Aby zmiany zaproponowane w Projekcie mogły wejść w życie już od 1 stycznia 2019 r., Projekt musi przejść cały proces legislacyjny, a ustawa nowelizująca musi zostać ogłoszona do końca listopada 2018 r. Powyższe pozostawia bardzo mało czasu na przeprowadzenie realnych konsultacji społecznych, w szczególności ze środowiskiem przedsiębiorców.

Pośpiech ten jest zupełnie niezrozumiały, szczególnie w obliczu tego, że Dyrektywa nakłada obowiązek implementacji podatku od wyjścia do końca 2019 r. Ponadto, bazując na doświadczeniach innych Państw Członkowskich, które mają za sobą wprowadzenie exit tax i związane z nim przegrane sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w pełni uzasadnione wydaje się przedłużenie prac nad Projektem i doprecyzowanie treści nowych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem swobód, którymi rządzi się rynek wewnętrzny Unii Europejskiej.

PSSB obawia się również, iż wprowadzenie exit tax w proponowanym kształcie może mieć odwrotne skutki od zamierzonych, takie jak masowy odpływ przedsiębiorców z Polski do krajów z korzystniejszą stawką podatkową jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Ponadto, wprowadzenie podatku od wyjścia w zaproponowanym w Projekcie kształcie utrudni polskim firmom rozwój na rynki zagraniczne oraz zatamuje napływ zagranicznego kapitału do Polski. Szczególnie dotkliwe może okazać się w powyższym kontekście przewidziane w Projekcie opodatkowanie podatkiem od wyjścia przeniesienia za granicę składników przedsiębiorstwa bez jednoczesnego zaprzestania prowadzenia działalności na terenie Polski.

Sprzeciw PSSB budzą również dalsze ograniczenia możliwości zaliczania do kosztów podatkowych, tym razem w podatku dochodowym, kosztów samochodu firmowego, tj. wprowadzenie zasady rozliczenia 50% ww. kosztów. Możliwość odliczenia kosztów od zakupu lub leasingu samochodu, jak również kosztów jego utrzymania to dla wielu przedsiębiorców – już teraz obciążonych wysokimi podatkami, kosztami pracy i przede wszystkim ryzykiem prawnym i gospodarczym – jeden z ostatnich przywilejów podatkowych, który od 1 stycznia 2019 r. zostanie znacznie ograniczony. Taka zmiana spowoduje, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej stanie się jeszcze mniej opłacalne.

Należymy do