Uwagi PSSB do zaktualizowanego projektu z dnia 1 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

17.08.2017

Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej („PSSB”) do zaktualizowanego projektu z dnia 1 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw („Projekt”).

Na wstępie PSSB wyraża aprobatę dla wprowadzonych zmian, będących wynikiem uwzględnienia części uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych, takich jak:

(i) skrócenie terminu przewidzianego dla rozpatrzenia przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosku podatnika w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na cele inne niż związane z zapłatą tego podatku – z 90-ciu dni na 60-siąt dni,

(ii) zapewnienie możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT nawet gdy przeciwko podatnikowi toczy się postępowanie podatkowe lub celno-skarbowe, czy

(iii) rezygnacja z możliwości przedłużania terminu zwrotu podatku na rachunek VAT przedsiębiorcy.

Niemniej jednak, uwagi PSSB w zakresie przekazanym w piśmie z dnia 25 maja 2017  w dużej mierze pozostają aktualne.

Projekt nadal przewiduje bowiem pozostawienie decyzji w zakresie zastosowania systemu split payment tylko i wyłącznie w gestii nabywcy danego towaru bądź usługi. Sprawia to, iż dobrowolność ww. mechanizmu jest jednostronna. A co więcej, dla dostawcy, który ponosi ciężar wdrożenia systemu split payment dobrowolność ta jest iluzoryczna. A zatem, PSSB podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym, uzależnienie zastosowania mechanizmu split payment tylko od decyzji nabywcy sprawia, że mechanizm ten nie jest w pełni fakultatywny, a Projekt powinien przewidywać potrzebę uzyskania zgody obu stron danej transakcji dla jego zastosowania.

W odniesieniu do nowego 60-cio dniowego terminu przewidzianego dla właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rozpatrzenie wniosku podatnika w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na cele inne niż związane z zapłatą tego podatku, termin ten w ocenie PSSB jest wciąż za długi. PSSB stoi na stanowisku, iż Projekt powinien umożliwiać podejmowanie ww. decyzji o uwolnieniu pieniędzy z rachunku VAT w krótszym terminie, przykładowo pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia przez podatnika. Szybsze uwalnianie powinno być również dopuszczone w niektórych branżach, znacznie mniej narażonych na nieprawidłowości w podatku VAT.

PSSB podtrzymuje również swoje stanowisko dotyczące potrzeby jak najszybszego zwrotu podatku VAT, w razie nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Jak już zostało wskazane przez PSSB w uprzednim piśmie z 25 maja 2017 r., sprawny zwrot pozwoli zminimalizować problemy przedsiębiorców związane z płynnością finansową oraz ograniczy potrzebę kredytowania bieżącej działalności. Dlatego PSSB proponuje skrócenie przewidzianego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego i ma nadzieję, iż jak to zostało wskazane w uwagach do raportu z konsultacji społecznych, po analizie funkcjonowania MPP skrócenie ww. terminu okaże się możliwe w jak najbliższej przyszłości.

Należymy do