Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków Stowarzyszenia

W związku z wypełnieniem przez Panią/Pana deklaracji przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000018216, NIP: 526-167-05-35; REGON: 010713488 („PSSB” lub „Stowarzyszenie”), korzystającego z adresu internetowego: https://pssb.pl, informuję, że:

 1. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), PSSB jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że PSSB odpowiada za wykorzystywanie Pani/Pana danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez PSSB dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu przyznania statusu członka Stowarzyszenia. PSSB przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Udzieloną zgodę można w każdym czasie wycofać. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Stowarzyszenie, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z realizacji stosunku członkostwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest wymogiem przeprowadzenia procesu przyznania statusu członka Stowarzyszenia. Brak podania tych danych, bądź brak lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, spowoduje, iż PSSB nie będzie mogło przeprowadzić procesu przyznania statusu członka Stowarzyszenia.

 4. Pani/Pana dane osobowe, które PSSB przetwarza, obejmują:
  a) w przypadku osób kontaktowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  b) w przypadku osób fizycznych zgłoszonych na członków zwyczajnych Stowarzyszenia: imię i nazwisko oraz inne dane podane w formularzu kontaktowym przez osobę zgłaszającą;
  c) w przypadku osób fizycznych reprezentujących firmy zgłoszone na członków wspierających Stowarzyszenia – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania/siedziby, dane reprezentowanej firmy (firma, adres e-mail, miejsce prowadzenia działalności, dane dotyczące sprzedaży).

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz instytucjom na podstawie przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym członkom PSSB w celu przeprowadzenia procesu przyznania statusu członka Stowarzyszenia.

 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu PSSB, tj.: podmiotom obsługującym systemy informatyczne i udostępniającym PSSB inne narzędzia informatyczne; podmiotom świadczącym PSSB usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe. Pani/Pana dane PSSB może przekazywać także innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską; bankom lub instytucjom płatniczym.
 8. PSSB nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia kandydatury oraz przeprowadzenia procesu przyznania statusu członka Stowarzyszenia, a po tej dacie – przez czas niezbędny, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, który standardowo wynosi 6 lat (okres przedawnienia).

 10. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych PSSB nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od PSSB dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych w zakresie zgodnym z art. 20 RODO.
 12. Jeżeli sądzi Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez PSSB narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00; elektroniczna skrzynka podawcza znajduje się na stronie https://uodo.gov.pl.

 13. We wszelkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem info@pssb.pl.  

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuję” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.