Statut PSSB

"

Misja Stowarzyszenia

Organy Stowarzyszenia

Firmy członkowskie

Statut PSSB

Kodeks PSSB

Znak graficzny

Statut PSSB

 

POBIERZ STATUT PSSB W FORMIE PDF

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej”, a w skrócie „PSSB” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. Stowarzyszenie zostało założone i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 3. Stowarzyszenie podlega rejestracji sądowej i z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu uzyskuje osobowość prawną.

§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest m.st. Warszawa.

§ 5. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego.

§ 6. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych związków stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności Stowarzyszenia i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 7. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8. Celami Stowarzyszenia są :
1) ustanawianie i promowanie etycznych standardów sprzedaży bezpośredniej oraz monitorowanie ich przestrzegania,
2) promowanie sprzedaży bezpośredniej jako nowoczesnej formy marketingu charakteryzującej się osobistym kontaktem z klientem i podejmowanie innych działań na rzecz jej popularyzacji, w tym promocji przedsiębiorczości,
3) integracja środowiska związanego ze sprzedażą bezpośrednią,
4) prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków Stowarzyszenia w sprawach dotyczących sprzedaży bezpośredniej,
5) działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, w szczególności w zakresie upowszechniania wiedzy o sprzedaży bezpośredniej, prowadzeniu działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorczości.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) stworzenie, upowszechnianie i przestrzeganie kodeksu etycznego oraz innych zbiorów zasad sprzedaży bezpośredniej,
2) dążenie do zrzeszenia w Stowarzyszeniu jak największej liczby członków przestrzegających etycznych standardów sprzedaży bezpośredniej,
3) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o sprzedaży bezpośredniej i wyjaśnianie jej form, skali, ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów oraz polskiej gospodarki,
4) reprezentowanie członków i prezentowanie ich opinii w kontaktach zewnętrznych, zwłaszcza wobec władz i innych instytucji, organizacji gospodarczych i politycznych, rozgłośni radiowych i telewizyjnych, prasy i organizacji konsumenckich,
5) organizowanie zbiorowej i indywidualnej wymiany doświadczeń między członkami, a także udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów istotnych dla członków Stowarzyszenia,
6) inicjowanie i organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i wykładów,
7) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z instytutami naukowymi, szkołami wyższymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych,
8) prowadzenie badań rynkowych i upowszechnianie ich wyników,
9) organizowanie wykładów, seminariów, szkoleń i warsztatów dla studentów lub osób prowadzących bądź zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dotyczących w szczególności sprzedaży bezpośredniej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorczości.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) pozabranżowych członków wspierających.

§ 11.1 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec, jeżeli jest pracownikiem, współpracownikiem, członkiem zarządu lub wspólnikiem, będącej członkiem wspierającym lub pozabranżowym członkiem wspierającym Stowarzyszenia i utworzonej zgodnie z prawem osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej przedsiębiorstwo sprzedaży bezpośredniej lub osoby fizycznej prowadzącej takie przedsiębiorstwo, jak również osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej powiązanej (należącej do tej samej
grupy podmiotów) z osobą prawną lub jednostką organizacyjną prowadzącą przedsiębiorstwo sprzedaży bezpośredniej, a także obywatel polski lub cudzoziemiec, który prowadzi działalność gospodarczą i uzyskał status członka wspierającego lub pozabranżowego członka wspierającego Stowarzyszenia.
2. W przypadku gdy członek zwyczajny utraci wymieniony w ust. 1 powyżej status będący podstawą jego członkostwa w Stowarzyszeniu i w ciągu 6 miesięcy od chwili utraty tego statusu nie zostanie pracownikiem, współpracownikiem, członkiem zarządu lub wspólnikiem innego członka wspierającego Stowarzyszenia, Walne Zebranie może podjąć decyzję o wykluczeniu go z listy członków zwyczajnych.

§ 12. Założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 13.1. Członków zwyczajnych przyjmuje Walne Zebranie Członków na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Deklaracja zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania statutu, zbioru zasad sprzedaży bezpośredniej i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Okres próbny kandydata na członka wpierającego, o którym mowa w § 14 ust. 3 poniżej, dotyczy również kandydata na członka zwyczajnego będącego pracownikiem, współpracownikiem, członkiem zarządu lub wspólnikiem podmiotu ubiegającego się uzyskanie statusu członka wspierającego. Paragraf 14 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Po upływie okresu próbnego i dokonaniu pełnej oceny Walne Zebranie Członków podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia. Dopiero z chwilą podjęcia decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim, kandydat uzyskuje status członka zwyczajnego. Przed podjęciem takiej decyzji kandydatowi nie przysługują uprawnienia członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
3. Osoba przyjęta w poczet członków zwyczajnych lub kandydat na członka zwyczajnego ma obowiązek uiszczenia opłaty rejestracyjnej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu. Wysokość opłaty rejestracyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków, dotyczące przyjmowania członków, zapadają większością trzech czwartych głosów.

§ 14.1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być, utworzona zgodnie z prawem osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca przedsiębiorstwo sprzedaży bezpośredniej, osoba fizyczna prowadząca takie przedsiębiorstwo, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna powiązana (należąca do tej samej grupy podmiotów) z osobą prawną lub jednostką organizacyjną prowadzącą przedsiębiorstwo sprzedaży bezpośredniej. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie statusu członka wspierającego jest prowadzenie działalności na terytorium Polski co najmniej przez rok. Wymóg prowadzenia działalności na terytorium Polski co najmniej przez rok nie ma zastosowania do kandydatów, którzy należą do grupy
podmiotów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej za granicą, gdy przynajmniej jeden podmiot z tej grupy prowadzi działalność przez okres co najmniej roku i jest członkiem stowarzyszenia sprzedaży bezpośredniej w innym państwie. Członek wspierający zobowiązany jest zapewnić, że inne podmioty z grupy, do której należy (w szczególności jednostki powiązane, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) działają etycznie i zgodnie z prawem, a także nie będą posługiwać się znakiem graficznym Stowarzyszenia.
2. Tryb przyjmowania członków zwyczajnych, opisany w § 13, stosuje się również do przyjmowania członków wspierających, z zastrzeżeniem ustępów 3-5 poniżej.
3. Od dnia Walnego Zebrania, na którym podjęta została uchwała o nadaniu statusu kandydata na członka wspierającego, kandydat rozpoczyna dwunastomiesięczny okres próbny, w czasie którego PSSB ocenia możliwość przyznania kandydatowi statusu członka wspierającego, w szczególności na podstawie praktyk rynkowych kandydata oraz informacji od organizacji konsumenckich i innych instytucji. Po upływie tego okresu i dokonaniu pełnej oceny Walne Zebranie Członków podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia. Dopiero z chwilą podjęcia decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim, kandydat uzyskuje status członka wspierającego. Przed podjęciem takiej decyzji kandydatowi nie przysługują uprawnienia członka wspierającego, w szczególności uprawnienie do posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia. Kandydat na członka wspierającego w okresie próbnym zobowiązany jest zamieścić na prowadzonej stronie internetowej czytelną i jednoznaczną informację, że ubiega się o członkostwo w Stowarzyszeniu, jest objęty okresem próbnym oraz przestrzega kodeksu etycznego Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Członków może skrócić okres próbny, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
5. Kandydatowi w okresie próbnym nie przysługują uprawnienia członka wspierającego Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem że kandydat może uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia bez prawa głosu.

§ 141.1. Pozabranżowym członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być utworzona zgodnie z prawem osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej współpracująca z podmiotami z branży sprzedaży bezpośredniej, w szczególności w zakresie doradztwa gospodarczego oraz produkcji materiałów reklamowych i instruktażowych, jak również osoba fizyczna zajmująca się taką współpracą.
2. Tryb przyjmowania członków zwyczajnych, opisany w § 13 ust. 1 oraz ust. 3-4, stosuje się również do przyjmowania pozabranżowych członków wspierających.

§ 15. 1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje :
1) na skutek pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi albo śmierci członka lub ustania osoby prawnej,
2) na skutek wykluczenia .
2. W razie rezygnacji albo śmierci członka lub ustania jego osobowości prawnej Walne Zebranie Członków dokonuje skreślenia go z listy członków.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli członek nie opłaca składek członkowskich przez 12 miesięcy pomimo upomnienia lub w inny sposób nie przestrzega postanowień Statutu, kodeksu lub innego zbioru zasad sprzedaży bezpośredniej lub uchwał władz Stowarzyszenia, a także w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 powyżej.
31. Utrata członkostwa następuje z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków o skreśleniu z listy lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące ustania członkostwa
zapadają większością trzech czwartych głosów.

§ 16.1. Każdy członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz do związków i organizacji , których Stowarzyszenie jest członkiem,
2) zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) korzystać ze wsparcia Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma prawa określone w ust. 1, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Pozabranżowy członek wspierający ma prawa określone w ust. 1 punkt 2 – 4. Pozabranżowy członek wspierający ma ponadto prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu, prawo używania znaku graficznego Stowarzyszenia, a także prawo sponsorowania projektów, imprez i wydarzeń, których organizatorem lub współorganizatorem jest Stowarzyszenie. Pozabranżowy członek wspierający może występować z inicjatywą uruchomienia projektów oraz zorganizowania imprez i wydarzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 17. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1) przestrzegania kodeksu etycznego oraz innych zasad sprzedaży bezpośredniej przyjętych przez Stowarzyszenie,
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) czynnego popierania celów Stowarzyszenia, zaangażowania w wypełnianiu jego zadań oraz udziału w Walnych Zebraniach Członków
4) godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
5) uiszczenia opłaty rejestracyjnej i regularnego opłacania składek.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 18 1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Zarząd.
2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 19.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W wypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego. Na żądanie jednej piątej uprawnionych zarządza się głosowanie tajne.
3. Jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność więcej niż połowy członków. Udział w Walnym Zebraniu jest dopuszczalny również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad Walnego Zebrania w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym (w warunkach umożliwiających wypowiadanie się członkom przebywającym w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zebrania), a także wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zebrania. Wykonywanie osobiście prawa głosu polega na oddaniu głosu w trakcie trwania połączenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i trwania transmisji z Walnego Zebrania Członków, który jest oddawany w tym samym czasie co głosy osób uczestniczących bezpośrednio w Walnym Zebraniu. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika polega na upoważnieniu osoby uczestniczącej bezpośrednio w Walnym Zebraniu Członków (innego członka zwyczajnego) do głosowania nad określonymi sprawami w porządku obrad Walnego Zebrania Członków, w którym osoba udzielająca pełnomocnictwa uczestniczy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonanie prawa głosu przed Walnym Zebraniem polega na przekazaniu Przewodniczącemu Zarządu informacji opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym zawierającej oświadczenie o tym, czy dana osoba głosuje za, czy przeciw uchwale, czy też wstrzymuje się od głosu. W przypadku głosowania tajnego osoba biorąca udział w Walnym Zebraniu Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może wykonywać prawo głosu wyłącznie przez pełnomocnika obecnego bezpośrednio na Walnym Zebraniu. Jeżeli żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego zostanie zgłoszone w trakcie trwania Walnego Zebrania Członków, w którym co najmniej 1 osoba uczestniczy przy pomocy środków porozumiewania się na odległość i nie ustanowiła pełnomocnika, głosowanie nad uchwałą w tym zakresie usuwa się z porządku obrad, zaś przewodniczący zobowiązuje Zarząd do zwołania kolejnego Walnego Zebrania Członków, podczas którego odbędzie się głosowanie tajne, w najszybszym możliwym terminie. W porządku obrad takiego Walnego Zebrania należy zaznaczyć sprawy, w których przewidziane jest głosowanie tajne.
4. Osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są uwzględniane przy obliczaniu ogólnej liczby
członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu po dokonaniu ich identyfikacji przez przewodniczącego w trybie opisanym w ustępie 5 poniżej.
5. Środki komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 3 powyżej, muszą zapewniać możliwość identyfikacji osoby uczestniczącej w Walnym Zebraniu Członków przy ich wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad sprawdza tożsamość członków uczestniczących w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W tym celu przewodniczący może żądać od takiej osoby podania jej danych, w szczególności numeru PESEL, daty urodzenia, imion rodziców i innych informacji pozwalających na identyfikację członka.
6. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ustala wyniki głosowania nad poszczególnymi sprawami w porządku obrad. Przy ustalaniu wyników głosowania bierze się pod uwagę głosy oddane przez osoby uczestniczące w Walnym Zabraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co przewodniczący stwierdza bezpośrednio na podstawie transmisji przekazującej na forum obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej obraz lub dźwięk od takiej osoby.

§ 20. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. Zarząd zwołując Walne Zebranie Członków zawiadamia, czy jest możliwe uczestnictwo w nim przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

§ 21.1. Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd zobowiązany jest także zwołać Walne Zebranie Członków
na żądanie co najmniej 1/10 ogółu członków, nie mniej jednak niż 5 członków, zgłoszone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania. W tym wypadku Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie 10 tygodni od daty zgłoszenia żądania i rozpatrzyć sprawy, dla których zostało zwołane.
3.W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza z uwagi na brak możliwości zwołania Walnego Zebrania w terminie dogodnym dla członków Stowarzyszenia, Zarząd może zdecydować o przeprowadzaniu pisemnego głosowania nad określonymi uchwałami bez konieczności zwołania Walnego Zebrania. Wniosek w sprawie zarządzenia takiego głosowania przez Zarząd może złożyć ponadto grupa członków Stowarzyszenia, o której mowa w § 21 ust. 2 powyżej. Głosowanie pisemne polega na oddaniu głosu na piśmie pod egzemplarzem projektu uchwały poprzez złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem, czy dana osoba głosuje za, czy przeciw uchwale, czy też wstrzymuje się od głosu. W przypadku głosowania bez zwoływania Walnego Zebrania § 19 ust. 2 oraz ustęp 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. Przeprowadzenie głosowania tajnego w tym trybie jest wyłączone.

§ 22. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, o ile przepisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§ 23. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1) udział w ustalaniu strategii Stowarzyszenia, tworzenie i uchwalanie planów oraz programów działalności oraz rocznego budżetu Stowarzyszenia,
2) uchwalanie kodeksu sprzedaży bezpośredniej i innych zasad sprzedaży bezpośredniej,
3) ocena działalności Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
7) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
8) uchwalanie zmian statutu,
9) przyjmowanie oraz skreślanie lub wykluczanie członków ze Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
11) uchwalanie regulaminu Zarządu,
12/ ustalanie wysokości opłaty rejestracyjnej i składek członkowskich,
13/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 24. 1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków, w tym Przewodniczącego, i Wiceprzewodniczącego wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący co najmniej cztery razy w roku.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 25. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów statutowych,
2) tworzenie projektów strategii Stowarzyszenia, planów, programów działalności oraz rocznego budżetu Stowarzyszenia, a także koordynowanie ich wykonania,
3) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i jego reprezentowanie, w tym sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
5) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków planów pracy, sprawozdań i projektów planów finansowych,
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7) podejmowanie działań niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 26. 1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich, nabywa prawa i zaciąga zobowiązania majątkowe w jego imieniu. Do działania w imieniu Zarządu uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub łącznie dwaj członkowie Zarządu.
2. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa się w ten sposób, że pod nazwą Stowarzyszenia osoby uprawnione zamieszczają swoje podpisy.
3. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 27.1. Komisja Rewizyjna w składzie trzech osób, w tym Przewodniczącego, wybierana jest przez Walne Zebranie Członków .
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 28.1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2) kontrola księgowości Stowarzyszenia i badanie rocznych sprawozdań finansowych,
3) zgłaszanie na Walnym Zebraniu Członków uwag do sprawozdań Zarządu i przedkładanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
3. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli co najmniej raz w roku, po zakończeniu roku obrotowego.
4. Podział czynności pomiędzy członków Komisji Rewizyjnej, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 29. Kadencja Komisji Rewizyjnej i Zarządu trwa 2 lata, przy czym mandaty członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu wygasają nie wcześniej niż z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok kalendarzowy ich urzędowania. Jeżeli zatwierdzenie sprawozdania za ostatni pełny rok kalendarzowy urzędowania następuje przed upływem kadencji, nie prowadzi to do jej skrócenia i utraty mandatu.

§ 30. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej lub Zarządu przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków wybierze nowego członka na czas pozostały do końca kadencji w czasie najbliższego Walnego Zebrania, jednakże nie później niż w terminie 120 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego działalności.

§ 32. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:
1) składek członkowskich i opłat rejestracyjnych,
2) darowizn,
3) majątku Stowarzyszenia,
4) działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
5) odsetek od środków zgromadzonych na oprocentowanych lokatach bankowych.

§ 33. 1. Dochody Stowarzyszenia przeznacza się na finansowanie realizacji celów statutowych, z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3 poniżej.
2. Dochody z darowizn mogą być wykorzystane na wszystkie cele statutowe Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie wskazali bliżej sposobu wykorzystania tych środków.
3. Dochody z odsetek od środków zgromadzonych na oprocentowanych lokatach bankowych mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie realizacji celu przewidzianego w § 8 punkt 5 powyżej.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 34. 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż połowy członków.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej na 2 miesiące przed terminem Walnego Zebrania.
3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad, podanym do wiadomości członków Stowarzyszenia.

§ 35. 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 3/4 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż połowy członków.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej na 2 miesiące przed terminem Walnego Zebrania.

§ 36. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazany zostanie innym stowarzyszeniom, fundacjom lub organizacjom społecznym, wskazanym
w uchwale Walnego Zebrania Członków.

Zarząd:
Michał Guzowski, Przewodniczący Zarządu
Konrad Szałkiewicz, Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Agnieszka Isa, Członek Zarządu
Ewa Kudlińska-Pyrz, Członek Zarządu
Marcin Kłódkiewicz, Członek Zarządu
Janusz Potoczny, Członek Zarządu