Statut PSSB

"

Misja Stowarzyszenia

Organy Stowarzyszenia

Firmy członkowskie

Statut PSSB

Kodeks PSSB

Uchwała Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków nr 29/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 29/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.


STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
(dalej „Statut”)

 

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej”, a jego skrócona nazwa to „PSSB”.

§ 2. PSSB zostało założone i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu.

§ 3. PSSB podlega rejestracji sądowej i z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu uzyskuje osobowość prawną.

§ 4. Terenem działania PSSB jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest m.st. Warszawa.

§ 5. PSSB może używać znaku graficznego.

§ 6. PSSB może być członkiem międzynarodowych związków stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności PSSB i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 7. W kontaktach zagranicznych PSSB może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce. Tłumaczenie nazwy PSSB na język angielski brzmi Polish Direct Selling Association, a jej wersja skrócona to Polish DSA.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8. Cele Stowarzyszenia to: 

1) ustanawianie i promowanie etycznych standardów sprzedaży bezpośredniej oraz monitorowanie ich przestrzegania, 

2) promowanie sprzedaży bezpośredniej jako nowoczesnej formy promocji oraz sprzedaży produktów i usług, z uwzględnieniem możliwości osobistego kontaktu z klientem (bezpośrednio lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość), a także podejmowanie innych działań na rzecz jej popularyzacji, w tym promocji przedsiębiorczości, 

3) integracja środowiska związanego ze sprzedażą bezpośrednią i budowa relacji w społeczności sprzedaży bezpośredniej, 

4) prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków PSSB w sprawach dotyczących sprzedaży bezpośredniej,

5) działalność oświatowa, w szczególności w zakresie upowszechniania wiedzy o sprzedaży bezpośredniej, prowadzeniu działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorczości,

6) działalność wspierająca członków PSSB w obszarach istotnych z perspektywy ich funkcjonowania na rynku sprzedaży bezpośredniej. 

§ 9. PSSB realizuje swoje cele przez:

1) stworzenie, upowszechnianie i przestrzeganie kodeksu dobrych praktyk oraz innych zbiorów zasad sprzedaży bezpośredniej,

2) dążenie do zrzeszenia w PSSB jak największej liczby członków przestrzegających etycznych standardów sprzedaży bezpośredniej, w tym kodeksu dobrych praktyk PSSB,

3) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o sprzedaży bezpośredniej i wyjaśnianie jej form, skali, ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów oraz polskiej gospodarki,

4) reprezentowanie członków i prezentowanie ich opinii w kontaktach zewnętrznych, zwłaszcza wobec władz i innych instytucji, organizacji gospodarczych i politycznych, organizacji konsumenckich, a także w mediach i w mediach społecznościowych,

5) organizowanie zbiorowej i indywidualnej wymiany doświadczeń między członkami, a także udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów istotnych dla członków PSSB, jak również promowanie wiedzy o otoczeniu prawnym,

6) inicjowanie i organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, webinarów i wykładów,

7) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z instytutami naukowymi, szkołami wyższymi, organizacjami społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych, 

8) prowadzenie badań rynkowych i upowszechnianie ich wyników. 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10. Członkowie PSSB dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) partnerów,

4) doradczych,

5) honorowych.

§ 11.1 Członkiem zwyczajnym PSSB może być obywatel polski lub cudzoziemiec, jeżeli jest pracownikiem, współpracownikiem, członkiem zarządu lub wspólnikiem, będącej członkiem wspierającym lub partnerem PSSB i utworzonej zgodnie z prawem osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej przedsiębiorstwo sprzedaży bezpośredniej lub osoby fizycznej prowadzącej takie przedsiębiorstwo, jak również osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej powiązanej (należącej do tej samej grupy podmiotów) z osobą prawną lub jednostką organizacyjną prowadzącą przedsiębiorstwo sprzedaży bezpośredniej, a także obywatel polski lub cudzoziemiec, który prowadzi działalność gospodarczą i uzyskał status członka wspierającego lub partnera PSSB. 

2. W przypadku gdy członek zwyczajny utraci wymieniony w ust. 1 powyżej status będący podstawą jego członkostwa w PSSB i w ciągu 6 miesięcy od chwili utraty tego statusu nie zostanie pracownikiem, współpracownikiem, członkiem zarządu lub wspólnikiem innego członka wspierającego PSSB, Walne Zebranie może podjąć decyzję o wykluczeniu go z listy członków zwyczajnych.

§ 12. Założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu PSSB.  

§ 13.1. Członków zwyczajnych przyjmuje Walne Zebranie Członków na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Deklaracja zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania Statutu, zbioru zasad sprzedaży bezpośredniej i uchwał władz PSSB.

2. Okres próbny kandydata na członka wpierającego, o którym mowa w § 14 ust. 3 poniżej, dotyczy również kandydata na członka zwyczajnego będącego pracownikiem, współpracownikiem, członkiem zarządu lub wspólnikiem podmiotu ubiegającego się o uzyskanie statusu członka wspierającego. Paragraf 14 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Po upływie okresu próbnego i dokonaniu pełnej oceny Walne Zebranie Członków podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do PSSB. Dopiero z chwilą podjęcia decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim, kandydat uzyskuje status członka zwyczajnego. Przed podjęciem takiej decyzji kandydatowi nie przysługują uprawnienia członka zwyczajnego PSSB.

3. Osoba przyjęta w poczet członków zwyczajnych lub kandydat na członka zwyczajnego ma obowiązek uiszczenia opłaty rejestracyjnej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu. Wysokość opłaty rejestracyjnej ustala Walne Zebranie Członków. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków, dotyczące przyjmowania członków, zapadają większością trzech czwartych głosów.

§ 14.1. Członkiem wspierającym PSSB może być, utworzona zgodnie z prawem osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca przedsiębiorstwo sprzedaży bezpośredniej, osoba fizyczna prowadząca takie przedsiębiorstwo, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna powiązana (należąca do tej samej grupy podmiotów) z osobą prawną lub jednostką organizacyjną prowadzącą przedsiębiorstwo sprzedaży bezpośredniej. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie statusu członka wspierającego jest prowadzenie działalności na terytorium Polski co najmniej przez rok. Wymóg prowadzenia działalności na terytorium Polski co najmniej przez rok nie ma zastosowania do kandydatów, którzy należą do grupy podmiotów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej za granicą, gdy przynajmniej jeden podmiot z tej grupy prowadzi działalność przez okres co najmniej roku i jest członkiem stowarzyszenia sprzedaży bezpośredniej w innym państwie.  Członek wspierający zobowiązany jest zapewnić, że inne podmioty z grupy, do której należy (w szczególności jednostki powiązane, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) działają etycznie i zgodnie z prawem, a także nie będą posługiwać się znakiem graficznym PSSB. 

2. Tryb przyjmowania członków zwyczajnych, opisany w § 13, stosuje się również do przyjmowania członków wspierających, z zastrzeżeniem ustępów 3-5 poniżej. 

3. Od dnia Walnego Zebrania, na którym podjęta została uchwała o nadaniu statusu kandydata na członka wspierającego, kandydat rozpoczyna dwunastomiesięczny okres próbny, w czasie którego PSSB ocenia możliwość przyznania kandydatowi statusu członka wspierającego, w szczególności na podstawie praktyk rynkowych kandydata oraz informacji od organizacji konsumenckich i innych instytucji. Po upływie tego okresu i dokonaniu pełnej oceny Walne Zebranie Członków podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do PSSB. Dopiero z chwilą podjęcia decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim, kandydat uzyskuje status członka wspierającego. Przed podjęciem takiej decyzji kandydatowi nie przysługują uprawnienia członka wspierającego, w szczególności uprawnienie do posługiwania się znakiem graficznym PSSB. Kandydat na członka wspierającego w okresie próbnym zobowiązany jest zamieścić na prowadzonej stronie internetowej czytelną i jednoznaczną informację, że ubiega się o członkostwo w PSSB, jest objęty okresem próbnym oraz przestrzega kodeksu etycznego PSSB.  

4. Walne Zebranie Członków może skrócić okres próbny, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Kandydatowi w okresie próbnym nie przysługują uprawnienia członka wspierającego PSSB, z zastrzeżeniem że kandydat może uczestniczyć w Walnych Zebraniach PSSB bez prawa głosu.

§ 141.1. Partnerem PSSB może być utworzona zgodnie z prawem osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej współpracująca z podmiotami z branży sprzedaży bezpośredniej, w szczególności w zakresie doradztwa gospodarczego oraz produkcji materiałów reklamowych i instruktażowych lub świadcząca usługi dla podmiotów z branży sprzedaży bezpośredniej jak również osoba fizyczna zajmująca się taką współpracą.

2. Tryb przyjmowania członków zwyczajnych, opisany w § 13 ust. 1 oraz ust. 3-4, stosuje się również do partnerów.

§ 142.1. Członkiem doradczym PSSB może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którego wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się do realizacji celów statutowych PSSB. Członkiem doradczym nie może być osoba współpracująca z podmiotami z branży sprzedaży bezpośredniej, w szczególności w zakresie doradztwa gospodarczego oraz produkcji materiałów reklamowych i instruktażowych lub świadcząca usługi dla podmiotów z branży sprzedaży bezpośredniej.

2. Tryb przyjmowania członków zwyczajnych, opisany w § 13 ust. 1 oraz ust. 3-4, stosuje się również do przyjmowania członków doradczych.

§143.1. Członkiem honorowym PSSB może zostać osoba fizyczna o szczególnych zasługach dla realizacji celów statutowych PSSB.

2. Kandydata na członka honorowego może zgłosić każdy z członków PSSB. Tytuł członka honorowego nadawany jest Uchwałą Walnego Zebrania Członków, o której mowa w §13 ust. 4.

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15. 1. Utrata członkostwa w PSSB następuje :

1) na skutek pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi albo śmierci członka lub ustania osoby prawnej,

2) na skutek wykluczenia.

2. W razie rezygnacji albo śmierci członka lub ustania jego osobowości prawnej Walne Zebranie Członków dokonuje skreślenia go z listy członków. 

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli członek nie opłaca składek członkowskich przez 12 miesięcy pomimo upomnienia lub w inny sposób nie przestrzega postanowień Statutu, kodeksu lub innego zbioru zasad sprzedaży bezpośredniej lub uchwał władz PSSB, a także w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 powyżej. 

31. Utrata członkostwa następuje z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków o skreśleniu z listy lub wykluczeniu z PSSB.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące ustania członkostwa 

zapadają większością trzech czwartych głosów. 

§ 16.1. Każdy członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz PSSB oraz do związków i organizacji, których PSSB jest członkiem, 

2) zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz PSSB,

3) uczestniczyć w zebraniach, zjazdach, webinarach i konferencjach organizowanych przez PSSB,

4) korzystać ze wsparcia PSSB w obszarach istotnych dla funkcjonowania członka na rynku sprzedaży bezpośredniej, w zakresie możliwości dostępnych z perspektywy PSSB.

2. Członek wspierający ma prawa określone w ust. 1, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

3. Partner ma prawa określone w ust. 1 punkt 2 – 4. Partner ma ponadto prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu, prawo używania znaku graficznego PSSB, a także prawo sponsorowania projektów, imprez i wydarzeń, których organizatorem lub współorganizatorem jest PSSB. Partner może występować z inicjatywą uruchomienia projektów oraz zorganizowania imprez i wydarzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim.

4. Członek doradczy ma prawa określone w ust. 1 punkt 2 – 4 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

5. Członek honorowy ma prawa określone w ust. 1 punkt 2 – 4 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§ 17. Członkowie PSSB zobowiązani są do:

1) przestrzegania kodeksu etycznego oraz innych zasad sprzedaży bezpośredniej przyjętych przez PSSB,

2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PSSB,

3) czynnego popierania celów PSSB, zaangażowania w wypełnianiu jego zadań oraz udziału w Walnych Zebraniach Członków,

4) godnego reprezentowania PSSB,

5) uiszczenia opłaty rejestracyjnej, regularnego opłacania składek i regulowania zobowiązań ustalonych w uchwałach budżetowych Walnego Zebrania Członków. 

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Komisja Rewizyjna,

3) Zarząd.

2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 19.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą PSSB.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W wypadku równej liczby głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego. Na żądanie jednej piątej uprawnionych zarządza się głosowanie tajne. 

3. Jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność więcej niż połowy członków. Członek PSSB może udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi zwyczajnemu do reprezentowania go podczas Walnego Zebrania lub Walnych Zebrań PSSB. 

4. Udział w Walnym Zebraniu jest dopuszczalny również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad Walnego Zebrania w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym (w warunkach umożliwiających wypowiadanie się członkom przebywającym w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zebrania), a także wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zebrania. Wykonywanie osobiście prawa głosu polega na oddaniu głosu w trakcie trwania połączenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i trwania transmisji z Walnego Zebrania Członków, który jest oddawany w tym samym czasie co głosy osób uczestniczących bezpośrednio w Walnym Zebraniu. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika polega na upoważnieniu osoby uczestniczącej bezpośrednio w Walnym Zebraniu Członków (innego członka zwyczajnego) do głosowania nad wszystkimi lub określonymi sprawami w porządku obrad Walnego Zebrania Członków, w którym osoba udzielająca pełnomocnictwa uczestniczy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonanie prawa głosu przed Walnym Zebraniem polega na przekazaniu Przewodniczącemu Zarządu informacji opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym zawierającej oświadczenie o tym, czy dana osoba głosuje za, czy przeciw uchwale, czy też wstrzymuje się od głosu. W przypadku głosowania tajnego osoba biorąca udział w Walnym Zebraniu Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może wykonywać prawo głosu wyłącznie przez pełnomocnika obecnego bezpośrednio na Walnym Zebraniu. Jeżeli żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego zostanie zgłoszone w trakcie trwania Walnego Zebrania Członków, w którym co najmniej 1 osoba uczestniczy przy pomocy środków porozumiewania się na odległość i nie ustanowiła pełnomocnika, głosowanie nad uchwałą w tym zakresie usuwa się z porządku obrad, zaś przewodniczący zobowiązuje Zarząd do zwołania kolejnego Walnego Zebrania Członków, podczas którego odbędzie się głosowanie tajne, w najszybszym możliwym terminie. W porządku obrad takiego Walnego Zebrania należy zaznaczyć sprawy, w których przewidziane jest głosowanie tajne.

5. Osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są uwzględniane przy obliczaniu ogólnej liczby członków PSSB biorących udział w Walnym Zebraniu po dokonaniu ich identyfikacji przez przewodniczącego w trybie opisanym w ustępie 6 poniżej.

6. Środki komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 4 powyżej, muszą zapewniać możliwość identyfikacji osoby uczestniczącej w Walnym Zebraniu Członków przy ich wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad sprawdza tożsamość członków uczestniczących w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W tym celu przewodniczący może żądać od takiej osoby podania jej danych, w szczególności numeru PESEL, daty urodzenia, imion rodziców i innych informacji pozwalających na identyfikację członka.

7. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ustala wyniki głosowania nad poszczególnymi sprawami w porządku obrad. Przy ustalaniu wyników głosowania bierze się pod uwagę głosy oddane przez osoby uczestniczące w Walnym Zabraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co przewodniczący stwierdza bezpośrednio na podstawie transmisji przekazującej na forum obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej obraz lub dźwięk od takiej osoby.

§ 20. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. Zarząd zwołując Walne Zebranie Członków zawiadamia, czy jest możliwe uczestnictwo w nim przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

§ 21.1. Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.

2. Zarząd zobowiązany jest także zwołać Walne Zebranie Członków na żądanie co najmniej 1/10 ogółu członków, nie mniej jednak niż 5 członków, zgłoszone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania. W tym wypadku Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie 10 tygodni od daty zgłoszenia żądania i rozpatrzyć sprawy, dla których zostało zwołane.

3. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza z uwagi na brak możliwości zwołania Walnego Zebrania w terminie dogodnym dla członków PSSB, Zarząd może zdecydować o przeprowadzaniu pisemnego głosowania nad określonymi uchwałami bez konieczności zwołania Walnego Zebrania. Wniosek w sprawie zarządzenia takiego głosowania przez Zarząd może złożyć ponadto grupa członków Stowarzyszenia, o której mowa w § 21 ust. 2 powyżej. Głosowanie pisemne polega na oddaniu głosu na piśmie pod egzemplarzem projektu uchwały poprzez złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem, czy dana osoba głosuje za, czy przeciw uchwale, czy też wstrzymuje się od głosu (oddanie głosu może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym). W przypadku głosowania bez zwoływania Walnego Zebrania § 19 ust. 2 oraz ustęp 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. Przeprowadzenie głosowania tajnego w tym trybie jest wyłączone.

§ 22. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 23. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) udział w ustalaniu strategii PSSB, tworzenie i uchwalanie planów oraz programów działalności oraz rocznego budżetu PSSB, 

2) uchwalanie kodeksu dobrych praktyk i innych zasad sprzedaży bezpośredniej, 

3) ocena działalności PSSB,

4) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

5) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) wybór i odwoływanie członków Zarządu, 

7) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 

8) uchwalanie zmian Statutu,

9) przyjmowanie oraz skreślanie lub wykluczanie członków z PSSB,

10) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,

11) uchwalanie regulaminu Zarządu,

12) ustalanie wysokości opłaty rejestracyjnej i składek członkowskich,

13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PSSB.

§ 24. 1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków, w tym Przewodniczącego, i Wiceprzewodniczącego wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący co najmniej cztery razy w roku.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 25. Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów statutowych, 

2) tworzenie projektów strategii PSSB, planów, programów działalności oraz rocznego budżetu PSSB, a także koordynowanie ich wykonania,

3) kierowanie działalnością PSSB i jego reprezentowanie, w tym sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem PSSB,

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

5) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków planów pracy, sprawozdań i projektów planów finansowych,

6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

7) informowanie członków zwyczajnych o możliwości objęcia funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, gdy zaistnieje taka możliwość,

8) utrzymywanie relacji z podmiotami i organami współpracującymi z PSSB w obszarach istotnych dla branży, 

9) podejmowanie działań niezastrzeżonych do kompetencji innych organów PSSB.

§ 26. 1. Zarząd reprezentuje PSSB wobec osób trzecich, nabywa prawa i zaciąga zobowiązania majątkowe w jego imieniu. Do działania w imieniu Zarządu uprawnieni są: Przewodniczący Zarządu samodzielnie lub łącznie dwaj członkowie Zarządu.

2. Oświadczenia woli za PSSB w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa się w ten sposób, że pod nazwą PSSB osoby uprawnione zamieszczają swoje podpisy.

3. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 27.1. Komisja Rewizyjna w składzie trzech osób, w tym Przewodniczącego, wybierana jest przez Walne Zebranie Członków.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 28.1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola gospodarki finansowej PSSB, 

2) kontrola księgowości PSSB i badanie rocznych sprawozdań finansowych,

3) zgłaszanie na Walnym Zebraniu Członków uwag do sprawozdań Zarządu i przedkładanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

                 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

                 3. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli co najmniej raz w roku, po zakończeniu roku obrotowego.

                 4. Podział czynności pomiędzy członków Komisji Rewizyjnej, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

             § 29. Kadencja Komisji Rewizyjnej i Zarządu trwa 2 lata, przy czym mandaty członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu wygasają nie wcześniej niż z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok kalendarzowy ich urzędowania. Jeżeli zatwierdzenie sprawozdania za ostatni pełny rok kalendarzowy urzędowania następuje przed upływem kadencji, nie prowadzi to do jej skrócenia i utraty mandatu.

             § 30. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej lub Zarządu przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków wybierze nowego członka na czas pozostały do końca kadencji w czasie najbliższego Walnego Zebrania, jednakże nie później niż w terminie 120 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31. Majątek PSSB stanowią ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez PSSB w czasie jego działalności.

§ 32. Dochody PSSB pochodzą z następujących źródeł:

1) składek członkowskich i opłat rejestracyjnych,  

2) darowizn, 

3) majątku PSSB,

4) działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

5) odsetek od środków zgromadzonych na oprocentowanych lokatach bankowych.

§ 33. 1. Dochody PSSB przeznacza się na finansowanie realizacji celów statutowych, z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3 poniżej.

2. Dochody z darowizn mogą być wykorzystane na wszystkie cele statutowe Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie wskazali bliżej sposobu wykorzystania tych środków.

3. Dochody z odsetek od środków zgromadzonych na oprocentowanych lokatach bankowych mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie realizacji celu przewidzianego w § 8 punkt 5 powyżej.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 34. 1. Zmiana Statutu PSSB wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż połowy członków.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej na  2 miesiące przed  terminem Walnego Zebrania. 

3. Zmiana Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad, podanym do wiadomości członków PSSB.

 

§ 35. 1. Rozwiązanie PSSB może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 3/4 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż połowy członków.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej na 2 miesiące przed  terminem Walnego Zebrania. 

§36. Majątek pozostały po likwidacji PSSB przekazany zostanie innym stowarzyszeniom, fundacjom lub organizacjom społecznym, wskazanym w uchwale Walnego ZebraniaCzłonków.

Zarząd:

Tomasz Muras, Przewodniczący Zarządu

Konrad Szałkiewicz, Wiceprzewodniczący Zarządu

Agnieszka Isa, Członek Zarządu

Ewa Kudlińska-Pyrz, Członek Zarządu

Grzegorz Małachowski, Członek Zarządu

Wojciech Ćmikiewicz, Członek Zarządu

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuję” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.