Zaproszenie do udziału w konkursie „Czy dla Ciebie sprzedaż bezpośrednia to przedsiębiorczość w każdym wieku?”

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie, który jest organizowany na Fanpage’u PSSB.

Zamieść swoją kreatywną odpowiedź w dowolnej formie (tekst, zdjęcie, wideo) na pytanie „Czy dla Ciebie sprzedaż bezpośrednia to przedsiębiorczość w każdym wieku?” w komentarzu pod postem konkursowym.

Do wygrania 10 książek z dedykacją „Świat Schrodingera. Kronika nieprzewidywalnej przyszłości” autorstwa Pawła Motyla, Gościa Specjalnego X Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej.

Czas trwania konkursu: 23.09.2021-7.10.2021

Ogłoszenie wyników nastąpi 13.10.2021 na Fanpage’u PSSB.

_____________________________________________________________________________________

Regulamin Konkursu

 1. WARUNKI OGÓLNE
  • Organizatorami konkursu „Przedsiębiorczość w każdym wieku” zwanego dalej „Konkursem” są: Pan Adam Jarosz oraz Pan Paweł Jarosz będący wspólnikami spółki cywilnej Be Communications spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kijowskiej 5, 03-738 Warszawa, NIP: 5213594026 REGON: 142809697 zwani dalej „Organizatorem”.
  • Fundatorem nagród jest Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakietników 35, 02-495 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000018216, NIP 526-16-70-535, REGON 10713488, zwane dalej „Fundatorem”.
  • Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
  • Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Uczestnik przed wysłaniem Zgłoszenia konkursowego zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
  • Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
  • Organizator ogłasza Konkurs w serwisie Facebook.com pod adresem www.facebook.com/pssb.official (zwanym dalej „Profilem”). Informacja o ogłoszeniu Konkursu pojawi się również na stronie Fundatora znajdującej się pod adresem pssb.pl (zwana dalej „Strona PSSB”).
  • Wszelkie informacje dotyczące Konkursu będą komunikowane przez Organizatora za pośrednictwem Profilu.
  • W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie Fundatora znajdującej się pod adresem pssb.pl.

 

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU
  • Konkurs trwa od 23.09.2021 roku do 07.10.2021 roku („Okres trwania Konkursu”).
  • Konkurs zostanie ogłoszony na Profilu, na którym zostanie opublikowana informacja o starcie Konkursu zawierająca w swojej treści zadanie konkursowe (zwanym dalej „Zadaniem konkursowym”).

 

 1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
  • Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna:
   • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • która przystąpi do Konkursu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, po zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.
  • Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywne konto w serwisie Facebook (zwane dalej „Serwisem”), prowadzone zgodnie z Regulaminem oraz z wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi właściwymi dla Serwisu.
  • Każdy Uczestnik może używać tylko jednego konta w Serwisie w celu wzięcia udziału w Konkursie.
  • Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby działające na zlecenie Organizatora, pracownicy i osoby działające na zlecenie Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
  • Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 1. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE
  • Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
  • Zadaniem Konkursowym, które musi wykonać Uczestnik jest:
   • przygotowanie w dowolnej formie materiału (np. video, grafiki lub tekstu) zawierającego odpowiedź na pytanie: „Czy dla Ciebie sprzedaż bezpośrednia to przedsiębiorczość w każdym wieku?” („Praca konkursowa”);
   • opublikowanie Pracy konkursowej pod postem ogłoszenia Konkursu w komentarzu na Profilu Fundatora;

(zwane dalej „Zgłoszeniem konkursowym”).

 • Za chwilę dokonania Zgłoszenia konkursowego uznaje się opublikowanie Pracy konkursowej zgodnej z wytycznymi podanymi w Regulaminie w Okresie trwania Konkursu. Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową w Okresie trwania Konkursu. Uczestnik zobowiązany jest również do przesłania potwierdzenia chęci udziału w wiadomości prywatnej na Fanpage PSSB na Facebooku. Na początku wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie konkursowe”. Potwierdzenie powinno zawierać:

4.3.1. Dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu);

4.3.2. Link do opublikowanego materiału w Serwisie Facebook

 • Dokonanie Zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że: (1) przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do Pracy konkursowej (2) praca konkursowa nie może zawierać wizerunku osób trzecich.
 • Z chwilą dokonania Zgłoszenia konkursowego zgodnie z punktem 4.3. Regulaminu, Uczestnik udziela nieodpłatnie Fundatorowi i Organizatorowi zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz osób widocznych w Pracy konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz na potrzeby wykonywania uprawnień opisanych w punktach 4.8 i 4.9 poniżej, a Fundator i Organizator nabywają nieodpłatnie taką zgodę.
 • Z chwilą dokonania Zgłoszenia konkursowego zgodnie z punktem 4.3. Regulaminu, Uczestnik udziela Fundatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej wraz z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Pracy konkursowej przez okres 3 lat na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie Pracy konkursowej w całości lub w części, także jako część większej prezentacji, w Internecie, w szczególności na stronie internetowej pssb.pl, na Profilu www.facebook.com/psssb.oficial;
 2. zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie Pracy konkursowej w całości lub w części, także jako części prezentacji, w celach komunikacji wewnętrznej i materiałach wewnętrznych Organizatora oraz Fundatora.
  • Fundator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z Pracy konkursowej innym podmiotom, w tym Organizatorowi.
  • Fundator nabywa także z chwilą o której mowa w pkt. 4.5. i 4.6. powyżej – nieodpłatnie uprawnienie do wykonywania w imieniu Uczestnika autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej, w szczególności do oznaczania Pracy konkursowej imieniem i nazwiskiem Uczestnika w pełnym brzmieniu, publikacji Pracy konkursowej z pominięciem imienia i nazwiska Uczestnika, a także dokonywania zmian w Pracy konkursowej, z poszanowaniem dóbr osobistych Uczestnika.
  • W zamian za wartość nagrody wydanej Uczestnikowi, Uczestnik z chwilą wydania tej nagrody Uczestnikowi, przenosi na Fundatora, a Fundator nabywa wszelkie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej Pracy konkursowej, wraz z prawami zależnymi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym na następujących polach eksploatacji:
 3. zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie Pracy konkursowej w całości lub w części, także jako część prezentacji, w Internecie, w szczególności na stronie internetowej pssb.pl, na Profilu www.facebook.com/pssb.oficial, a także w komunikatach prasowych;
 4. wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej dowolną techniką, w tym techniką cyfrową drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego w całości lub we fragmencie w tym, jako część większej prezentacji i publiczne jej odtwarzanie;
 5. zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie Pracy konkursowej w całości lub w części, także jako części prezentacji, w celach komunikacji wewnętrznej i materiałach wewnętrznych Organizatora lub Fundatora;
 6. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 8. publikacja w sieci Internet, w tym na stronie Internetowej Fundatora pssb.pl, w mediach społecznościowych, na Profilu www.facebook.com/psssb.oficial;
 9. wykorzystanie Pracy konkursowej na cele reklamy lub promocji Fundatora, Organizatora lub ich partnerów;
 10. wykonywanie autorskich praw zależnych i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy konkursowej, w tym dokonywanie zmian, opracowań, skrótów.

 

 1. NAGRODY
  • W Konkursie Fundator przyzna 10 nagród (dalej: Nagrody”) laureatom konkursu wyłonionym zgodnie z punktem 7 Regulaminu („Laureaci”), z zastrzeżeniem punktu 5.2. poniżej.
  • Fundator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagród (wszystkich lub poszczególnych) ze względu na brak spełnienia przez nadesłane Zgłoszenia konkursowe warunków opisanych w pkt. 4.2. Regulaminu.
  • Nagrody przewidziane w konkursie: 10 książek „Świat Schrodingera. Kronika nieprzewidywalnej przyszłości” Pawła Motyla wraz z dedykacją i autografem o wartości 69,9 zł brutto każda wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11,11% wartości książki.
  • Od łącznej wartości nagrody przyznanej danemu Laureatowi (tj. nagrody pieniężnej oraz nagród rzeczowych), Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. oraz przygotuje stosowną deklarację podatkową. Kwota pieniężna, o której mowa w pkt. 5.3. powyżej nie zostanie faktycznie wypłacona Laureatowi Konkursu, ale zostanie pobrana przez Fundatora jako należny podatek i odprowadzona w imieniu Laureata do urzędu skarbowego.
  • Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju.
  • Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
  • Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA
  • Uczestnik dokonuje Zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu.
  • Wszelkie informacje odnośnie Konkursu udzielane są pod adresem mailowym: szustorowska@becomms.pl.
  • Uczestnik zobowiązany jest do niepodejmowania działań, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa, a w szczególności:
   • nie publikowania na Profilu lub w ramach Pracy Konkursowej treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac konkursowych zawierających treści obraźliwe lub obsceniczne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność  lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym,  komercyjnym czy promocyjnym. Organizator ma prawo usuwać z Serwisu Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim;
   • nie prowadzenia działań, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu;
   • nie prowadzenia działań naruszających uzasadnione interesy Fundatora lub Organizatora lub godzących w ich wizerunek;
   • nie używania skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Profilu.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY
  • W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła 3-osobowe jury składające się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora (dalej: „Jury”).
  • W Konkursie Organizator przyznaje: 10 Nagród, na podstawie oceny Jury Konkursu, Laureatom, których zgłoszenia zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z Regulaminem.
  • Jury przyzna Nagrody w oparciu o następujące kryteria:
   • kreatywność Pracy konkursowej – 50% oceny;
   • merytoryczna wartość Pracy konkursowej – 50% oceny.
  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Profilu nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
  • Laureat zostaje powiadomiony o wygranej drogą e-mailową lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi przekazanymi przez zgłaszającego zgodnie z punktem 4.3. Regulaminu.
  • Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu naruszenia Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu.
  • Warunkiem nabycia prawa do Nagrody, jest wysłanie przez Laureata wiadomości e-mail na adres Organizatora (szustorowska@becomms.pl) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej, o której mowa w pkt. 7.5. powyżej. W wiadomości należy zawrzeć dane niezbędne do doręczenia Nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Laureat zostanie powiadomiony o konieczności podania tych danych w wiadomości o wygranej.
  • W przypadku niewypełnienia przez Uczestnika któregokolwiek warunku zawartego w pkt. 7.7 Regulaminu Organizator po wcześniejszym wezwaniu Uczestnika do uzupełnienia danych, zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi z listy przygotowanej przez Jury.
  • Nagrody zostaną przesłane w ciągu 14 dni roboczych od wskazania adresu, na jaki Nagroda ma zostać wysłana zgodnie z pkt. 7.7. powyżej.
  • Nagrody zostaną wydane jedynie Uczestnikom, którzy prawidłowo podali dane osobowe. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o  zmianie miejsca zamieszkania Laureata do czasu wydania Nagrody lub zmianie innych danych osobowych i informacji umożliwiających przekazanie Nagrody – w przeciwnym wypadku, Nagroda wysłana na ostatni adres wskazany przez Uczestnika uznawana jest za dostarczoną.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Be Communications, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa lub adres email: szustorowska@becomms.pl. Zgłoszenie reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
  • Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Reklamacja. Konkurs PSSB” i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
  • Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundator, tj. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, z siedzibą przy ulicy Rakietników 35, 02-495 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000018216, NIP 526-16-70-535, REGON 10713488.
  • Fundator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wszelkimi innymi przepisami prawa i regulacjami mającymi zastosowanie do przetwarzania danych osobowych.
  • Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach:
   • realizacji Konkursu, a w przypadku Laureata również w celu przekazania Nagrody, komunikacji z Organizatorem lub Fundatorem i w celach kontaktowych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik, poprzez przesłanie Zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w pkt. 4.3. Regulaminu, dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie. Laureat, poprzez przesłanie do Organizatora wiadomości zawierającej dane niezbędne do wydania Nagrody, zgodnie z pkt. 7.7. Regulaminu, dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych w celu przyznania i doręczenia Nagrody; dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres nie dłuższy niż czas trwania Konkursu oraz wydania Nagród;
   • wypełnienia obowiązku podatkowego, tj. rozliczenia przyznanej Nagrody (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO); przez okres w którym przepisy prawa nakazują Fundatorowi przechować dane Uczestników tzn. przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym nastąpiło wydanie Nagród;
   • rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celach marketingowych Fundatora lub Organizatora – w przypadku udzielenia stosownej zgody przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Dane osobowe zebrane w ramach Konkursu będą przekazywane:
   • Organizatorowi, w celu prawidłowej organizacji Konkursu;
   • innym podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają dane w imieniu Fundatora, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Fundatora usługi hostingowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe; innym podmiotom pośredniczącym w organizacji i przeprowadzeniu akcji marketingowych, a także podmiotom przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, bankom lub instytucjom płatniczym;
   • organom skarbowym i innym organom administracji publicznej w celach podatkowych.
  • Dane zgromadzone w związku z udziałem w Konkursie będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia Konkursu, a po upływie tego okresu, w zakresie wymganym przez przepisy prawa.
  • Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zmianie swoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla realizacji Konkursu. Dotyczy to w szczególności imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i innych danych kontaktowych, a w przypadku laureatów Nagrody – także adresu zamieszkania i adresu do korespondencji.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo żądania:
   • sprostowania danych osobowych;
   • dostępu do danych osobowych (tj. udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych oraz otrzymanie kopii danych);
   • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
   • ograniczenia przetwarzania danych (tj. wstrzymania operacji na danych);
   • przeniesienia danych do innego administratora lub udostępnienia danych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
  • Jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza prawo, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00; elektroniczna skrzynka podawcza znajduje się na stronie https://uodo.gov.pl.

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  • Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • Usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie przez Organizatora na rzecz Uczestnika, polegają na:
   • zapewnieniu dostępu do informacji na temat Konkursu oraz do zamieszczonego na Profilu Regulaminu, udostępnianych na indywidualne żądanie Uczestnika w taki sposób, aby Uczestnik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Profilu;
   • umożliwieniu Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie poprzez Profil i Serwis na zasadach określonych w Regulaminie;
   • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie, do czasu rezygnacji z usług przez Uczestnika. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązać się do jego przestrzegania. Usługi wskazane w niniejszym Regulaminie świadczone są w Okresie trwania Konkursu na rzecz Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia konkursowego.
  • Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. W celu rezygnacji z usług należy przesłać wiadomość na adres: szustorowska@becomms.pl . Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana, a Organizator Konkursu usuwa dane Uczestnika z systemu informatycznego.
  • Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
   • komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies” i javascript;
   • połączenie z siecią Internet;
   • jedną z najnowszych wersji przeglądarki: Chrome (wersja 59 i nowsza), Safari (wersja 10 i nowsza) lub FireFox (wersja 54 i nowsza).
  • Organizator informuje, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  • W razie planowanych przerw, modernizacji, aktualizacji lub napraw Profilu Organizator powiadomi o nich Uczestników zamieszczając na Stronie PSSB komunikat informujący o przyczynach chwilowych utrudnień w dostępie do Profilu lub braku dostępu do niego oraz o planowanym czasie trwania tych utrudnień lub braku dostępu.
  • Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 9 niniejszego Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub podmiotami zarządzającymi Serwisami.
  • Informacje podawane przez Uczestnika po zakończeniu Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie zarządzającemu Serwisami.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
   • problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
   • brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora;
   • czasowe lub stałe zablokowanie strony pod adresem https://www.facebook.com/pssb.offical przez właściciela Serwisu.
  • Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
  • Postanowienia pkt. 11.3 i 11.4 powyżej nie mają zastosowania do Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w art. 385(5) Kodeksu cywilnego.
  • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu trwania Konkursu z ważnych przyczyn obejmujących:
   • zmiany w prawie;
   • przyczyny organizacyjne, w szczególności:
 1. zmiany w zakresie prowadzonej przez Organizatora działalności;
 2. wprowadzania nowych funkcjonalności Portalu;
 3. inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Portalu lub Serwisu.
  • W przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu Okresu trwania Konkursu Organizator zobowiązany jest:
   • opublikować za pomocą Serwisu informację o zmianie warunków Konkursu (wydłużenia czasu trwania Konkursu) na co najmniej 14 dni przed upływem Okresu trwania Konkursu;
   • przesłać do Uczestników informację za pośrednictwem prywatnej wiadomości na adres podany przez Uczestnika zgodnie z pkt. 4.4. Regulaminu – o zmianie warunków Konkursu w terminie do 7 dni od opublikowania informacji określonej w pkt. 11.8.1 Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuję” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.