Zgłoś problem

"

Pytania i odpowiedzi

Zgłoś problem

Zgłoś problem

Jeżeli masz jakikolwiek problem z firmą sprzedaży bezpośredniej, zgłoś się do nas!

Każdy problem możesz zgłosić na trzy sposoby:

 • napisz wiadomość e-mail na adres info@pssb.pl,
 • prześlij list na adres Stowarzyszenia (PSSB, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa),
 • zadzwoń +48 735 951545.

Dodatkowo pamiętaj, że firmy członkowskie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej zobowiązały się do przestrzegania Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, który gwarantuje rzetelne i uczciwe prowadzenie działalności przez zrzeszone w Stowarzyszeniu organizacje.

Na członków PSSB, naruszających postanowienia Kodeksu, możesz złożyć skargę przekazując ją do Sekretariatu PSSB.

 

Tryb postępowania PSSB w sprawie skarg

 1. Wpływające skargi związane z naruszeniem postanowień Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB przez przedsiębiorstwo członkowskie lub jego sprzedawcę bezpośredniego powinny zostać zarejestrowane w Sekretariacie PSSB, nawet jeżeli wcześniej zostały one przedstawione Administratorowi Kodeksu.
 2. Sekretariat PSSB dołoży starań w celu szybkiego i prostego rozwiązania sprawy przez kontakt z danym przedsiębiorstwem członkowskim. Jeżeli ów kontakt będzie skuteczny, Sekretariat PSSB poinformuje składającego skargę o pozytywnej odpowiedzi.
 3. W przypadku, gdy Sekretariat PSSB nie może osiągnąć szybkiego i prostego rozwiązania, dokumenty sprawy zostaną przekazane Administratorowi Kodeksu.
 4. Administrator Kodeksu zawiadomi składającego skargę, że sprawa została mu powierzona i zobowiąże się do rozwiązania sprawy w możliwie najkrótszym terminie.
 5. Administrator Kodeksu skontaktuje się z danym przedsiębiorstwem i zwróci się doń o przedstawienie stanowiska lub zaproponowanie rozwiązania sprawy.
 6. W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo członkowskie nie zaproponuje dobrowolnego rozwiązania sprawy, Administrator Kodeksu podejmie decyzję co do sposobu jej rozwiązania.
 7. Administrator Kodeksu przesyła powyższą decyzję danemu przedsiębiorstwu i Sekretariatowi PSSB. W przypadku, jeżeli decyzja Administratora przewiduje podjęcie jakichkolwiek działań przez dane przedsiębiorstwo, Administrator Kodeksu wystąpi do tego przedsiębiorstwa o potwierdzenie w terminie dwóch tygodni, że działania te zostały podjęte.
 8. Za wykonywane czynności Administrator Kodeksu będzie wystawiać faktury dla PSSB.
 9. Skargi dotyczące jednego przedsiębiorstwa członkowskiego, a złożone przez inne przedsiębiorstwo członkowskie również podlegają rozpatrzeniu przez Administratora Kodeksu, w terminie dwóch miesięcy po wysłuchaniu obu stron. Decyzja Administratora Kodeksu będzie zawierać wskazanie przedsiębiorstwa, które w całości lub w części pokryje wynagrodzenie za czynności Administratora Kodeksu.

 

Administratorem kodeksu jest adw. Michał Chodkowski i adw. Ziemisław Gintowt.
tel.: +48 22 464 83 94, e-mail: info@pssb.pl